05-090 Raszyn ul. Ogrodowa 2, Woj. Mazowieckie

Pobierz katalog z cennikiem hurtowym

Adres e-mail*:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu obsługi zapytania wysłanego przez formularz kontaktowy zgodnie z polityką prywatności.

Polityka prywatności

Polityka prywatności - wzór 0 - SYNONIMY

 1. {Wstęp|Początek}

{Doceniamy|Cenimy}, że {odwiedziłeś|zawitałeś na} naszą {stronę internetową|witrynę}. {Niniejsza|Ta} {polityka prywatności|zasady prywatności} {wyjaśnia|tłumaczy}, jak {używamy|korzystamy z} informacji, które {zbieramy|gromadzimy} od użytkowników, którzy {odwiedzają|wizytują} naszą {stronę|witrynę}. {Szanujemy|Doceniamy} twoje prawo do prywatności i {zobowiązujemy się|deklarujemy} do {ochrony|zabezpieczenia} Twoich danych osobowych.

 1. {Jakie|Jakiego rodzaju} Dane Zbieramy

 {Podczas korzystania|W trakcie używania} z naszej {strony|witryny}, możemy {poprosić|zapytać} o podanie {niektórych|konkretnych} danych osobowych, takich jak imię, adres e-mail, numer telefonu, etc. {Ponadto|Dodatkowo}, możemy {zbierać|gromadzić} informacje o Twoim {urządzeniu|sprzęcie}, takie jak adres IP, {rodzaj|typ} przeglądarki, {czas|moment} odwiedzin, i {strony|podstrony} {odwiedzone|zwiedzone} na naszej {stronie|witrynie}.

 1. {Dlaczego|W jakim celu} Zbieramy Dane

Dane, które {zbieramy|gromadzimy}, są {używane|wykorzystywane} do {usprawnienia|ulepszenia} naszej {strony|witryny} i {dostarczania|świadczenia} {lepszych|doskonalszych} usług. Możemy również {używać|wykorzystywać} tych informacji do {komunikacji|porozumiewania się} z użytkownikami, {wysyłania|rozesłania} aktualizacji, {informacji|wiadomości} marketingowych i {innych|pozostałych} informacji {dotyczących|odnoszących się do} naszej {strony|witryny}.

 1. Jak {Chronimy|Zabezpieczamy} Twoje Dane

 {Zobowiązujemy się|Deklarujemy} do {ochrony|zabezpieczenia} Twoich danych i {używamy|korzystamy} z {odpowiednich|właściwych} środków technicznych i organizacyjnych, aby {zapobiec|uniknąć} {utracie|zagubieniu}, {kradzieży|złodziejstwu} lub {nieuprawnionemu dostępowi|dostępowi bez upoważnienia} do Twoich informacji.

 1. Prawa Użytkownika

Zgodnie z {obowiązującymi|aktualnymi} przepisami, użytkownicy mają prawo do {dostępu|wglądu} do swoich danych, prawo do {ich poprawiania|korekty}, {usunięcia|wykasowania}, {ograniczenia przetwarzania|limitowania obróbki}, prawo do {przenoszenia danych|transferu danych}, oraz prawo do {sprzeciwu|opanowania} {wobec przetwarzania|obróbce danych}.

 1. {Zmiany|Aktualizacje} w Polityce Prywatności

Możemy {okresowo|czasami} {aktualizować|modernizować} naszą {politykę prywatności|zasady prywatności}. {Wszelkie|Jakiekolwiek} zmiany będą {publikowane|opublikowane} na tej {stronie|witrynie}. {Prosimy|Zachęcamy} do {regularnego|częstego} {sprawdzania|odwiedzania} tej {strony|witryny}, aby być na bieżąco z naszą {polityką prywatności|zasadami prywatności}.

 1. Kontakt

Jeśli masz pytania {dotyczące|odnośnie} naszej {polityki prywatności|zasad prywatności}, {skontaktuj się|zadaj je} {z nami|nam} przez {formularz kontaktowy|formularz zapytań} na naszej {stronie|witrynie}.

POLITYKA PRYWATNOŚCI - wzór 1 - SYNONIMY

§1 ZASADY OGÓLNE

 1. Polityka prywatności {obejmuje|zawiera} zasady {związane z|dotyczące} {obróbka|przetwarzaniem} danych osobowych przez {Witrynę Internetową|Stronę Internetową}, w tym {fundamenty|podstawy}, {cele|zamierzenia} i {zakres|obszar} {obróbki|przetwarzania} danych osobowych oraz {uprawnienia|prawa} osób, których dane {dotyczą|się tyczą}, a także informacje w {kwestii|zakresie} {stosowania|używania} plików cookies oraz {narzędzi|instrumentów} analitycznych.
 2. {Kierownikiem|Administratorem} danych osobowych {zebrane|zbieranych} za {pośrednictwem|poprzez} {Witrynę Internetową|Stronę Internetową} jest
  Nazwa firmy
  adres, Miasto
  NIP 000-000-00-00
  E-mail: biuro@domena.pl - {nazywana|zwana} dalej “{Kierownikiem|Administratorem}”
 3. Dane osobowe na {Witrynie|Stronie} Internetowej {są procesowane|przetwarzane są} przez {Kierownika|Administratora} {zgodnie z|stosownie do} {aktualnymi|obowiązującymi} {przepisami|regulacjami} prawa, {w szczególności|szczególnie} {zgodnie z|stosownie do} {rozporządzenia|uregulowania} Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. {w sprawie|dotyczącego} ochrony osób fizycznych {w związku z|w kontekście} {obróbki|przetwarzaniem} danych osobowych i {w sprawie|dotyczącego} swobodnego {przepływu|obiegu} takich danych oraz {uchylenia|zniesienia} dyrektywy 95/46/WE ({ogólne|uniwersalne} {rozporządzenie|uregulowanie} o ochronie danych) - {nazywane|zwane} dalej „RODO”.
 4. {Korzystanie|Użytkowanie} ze {Witryny|Strony} Internetowej jest {dobrowolne|opcjonalne}. {Podobnie|Analogicznie}, {podanie|dostarczenie} danych osobowych przez {korzystającego|użytkującego} ze {Witryny|Strony} Internetowej jest {dobrowolne|opcjonalne}, z {wyjątkiem|zastrzeżeniem}:
 • {wymogów|obligacji|obowiązków} ustawowych - {podanie|dostarczenie} danych osobowych jest {wymogiem|koniecznością} ustawowym {wynikającym|płynącym} z {powszechnie obowiązujących|uniwersalnych} {przepisów|regulacji} prawa {nakładających|narzucających} na {Kierownika|Administratora} {obowiązek|zadanie} {obróbki|przetwarzania} danych osobowych (np. {obróbka|przetwarzanie} danych {w celu|dla} prowadzenia {ksiąg|ewidencji} podatkowych lub rachunkowych) i {brak|niepodanie} ich {uniemożliwi|zablokuje} {Kierownikowi|Administratorowi} {wykonanie|realizację} tychże {obowiązków|zadań}.
 1. {Kierownik|Administrator} {dokłada|wnosi} {szczególnej|specjalnej} staranności {w celu|aby} {ochronić|zabezpieczyć} interesy osób, których {przetwarzane|obrabiane} przez niego dane osobowe {dotyczą|się tyczą}, a {w szczególności|szczególnie} jest {odpowiedzialny|odpowiedzialny} i {zapewnia|gwarantuje}, że {zebrane|zbierane} przez niego dane są:
 •  {przetwarzane|obrabiane} {zgodnie z prawem|prawidłowo};
 • {zebrane|zbierane} dla {oznaczonych|określonych}, {zgodnych z prawem|legalnych} {celów|zamierzeń} i nie {podlegają|ulegają} {dalszej obróbce|dalszemu przetwarzaniu} {niezgodnej|sprzecznej} z tymi {celami|zamierzeniami};
 • {merytorycznie|rzeczowo} {poprawne|prawidłowe} i {adekwatne|właściwe} w {stosunku do|porównaniu z} {celami|zamierzeniami}, w jakich są {przetwarzane|obrabiane};
 • {przechowywane|składowane} w {formie|postaci}, która umożliwia identyfikację osób, których {dotyczą|się tyczą}, nie {dłużej|więcej} niż jest to {niezbędne|konieczne} do {osiągnięcia|zdobycia} celu {obróbki|przetwarzania};
 • {przetwarzane|obrabiane} w sposób {zapewniający|gwarantujący} {odpowiednie|właściwe} bezpieczeństwo danych osobowych, {w tym|obejmujące} ochronę przed {niedozwolonym|nielegalnym} lub {niezgodnym z prawem|niewłaściwym} {obróbki|przetwarzaniem} oraz {przypadkową|niespodziewaną} utratą, zniszczeniem lub {uszkodzeniem|zepsuciem}, za pomocą {odpowiednich|stosownych} {środków|metod} technicznych lub organizacyjnych.
 1. {Biorąc pod uwagę|Uwzględniając} {charakter|naturę}, {zakres|obszar}, {kontekst|środowisko} i {cele|zamierzenia} {obróbki|przetwarzania} oraz {ryzyko|zagrożenie} {naruszenia|pogwałcenia} praw lub wolności osób fizycznych o {różnym|zróżnicowanym} prawdopodobieństwie i {wadze|skali} zagrożenia, {Kierownik|Administrator} {wdraża|implementuje} {odpowiednie|stosowne} {środki|metody} techniczne i organizacyjne, {aby|by} {obróbka|przetwarzanie} {odbywało|działo} się {zgodnie|stosownie} z {rozporządzeniem|uregulowaniem} i {aby|by} {móc|potrafić} to {wykazać|udowodnić}. {Kierownik|Administrator} {stosuje|używa} {środki|metody} techniczne {zapobiegające|uniemożliwiające} {pozyskiwaniu|zdobywaniu} i {modyfikowaniu|zmienianiu} przez {osoby nieuprawnione|nieautoryzowane osoby}, danych osobowych {przesyłanych|wysyłanych} drogą elektroniczną.

§2 PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

 1. {Kierownik|Administrator} ma prawo do {przetwarzania|obróbki} danych osobowych, gdy – i w takim {zakresie|obszarze}, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
 • osoba, której dane {dotyczą|się tyczą} wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych {celów|zamierzeń}; {przetwarzanie|obróbka} jest niezbędna do wykonania umowy, której {stroną|uczestnikiem} jest osoba, której dane {dotyczą|się tyczą}, lub do {podjęcia|realizacji} działań na żądanie osoby, której dane {dotyczą|się tyczą}, przed zawarciem umowy;
 • {przetwarzanie|obróbka} jest niezbędna do {wypełnienia|realizacji} obowiązku prawnego {ciążącego|obowiązującego} na {Kierowniku|Administratorze};
 • {przetwarzanie|obróbka} jest niezbędna do {celów|zamierzeń} wynikających z prawnie uzasadnionych interesów {realizowanych|wykonywanych} przez {Kierownika|Administratora} lub przez {stronę|podmiot} trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których {nadrzędny|ważniejszy} charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane {dotyczą|się tyczą}, {wymagające|potrzebujące} ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane {dotyczą|się tyczą}, jest dzieckiem.
 1. {Przetwarzanie|Obróbka} danych osobowych przez {Kierownika|Administratora} {wymaga|potrzebuje} każdorazowo {zaistnienia|wystąpienia} co najmniej jednej z {podstaw|zasad} {wskazanych|określonych} powyżej. Konkretne {podstawy|zasady} {przetwarzania|obróbki} danych osobowych {Internautów|Użytkowników} odwiedzających {Stronę|Witrynę} internetową są {wskazane|określone} poniżej.

§3 CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych {przetwarzanych|obrabianych} przez {Kierownika|Administratora} wynikają z działań {podejmowanych|realizowanych} przez daną osobę {odwiedzającą|korzystającą} ze {Strony|Witryny} Internetowej. {Przykładowo|Na przykład} jeżeli dany {Internauta|Użytkownik} decyduje się na {skorzystanie|użycie} z {Formularza Kontaktowego|Formularza Kontaktu} na {Stronie|Witrynie} Internetowej, to jego dane osobowe będą {przetwarzane|obrabiane} tylko i wyłącznie w celu odpowiedzi na {zgłoszenie|podejście}.
 2. {Kierownik|Administrator} może {przetwarzać|obrabiać} dane osobowe na {Stronie|Witrynie} Internetowej w następujących {celach|zamierzeniach}, na następujących {podstawach|zasadach}, w {okresach|czasach} oraz w następującym {zakresie|obszarze}:
 3. Cel przetwarzania danych
 • {Odpowiedź|Reagowanie} na zgłoszenie
 • {Wysyłka|Dostarczanie} wiadomości email w ramach usługi {newsletter|biuletynu informacyjnego}
 • {Ustalenie|Określenie}, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może {podnosić|wymagać} Administrator lub jakie mogą być {podnoszone|wznoszone} wobec Administratora

§4 ODBIORCY DANYCH

 1. Dla {prawidłowego|skutecznego} funkcjonowania {Strony|Witryny} Internetowej {konieczne|wymagane} jest korzystanie przez {Administratora|Kierownika} z usług {podmiotów|organizacji} zewnętrznych. {Administrator|Kierownik} korzysta {wyłącznie|jedynie} z usług {takich podmiotów|takich organizacji} przetwarzających, którzy zapewniają {wystarczające|odpowiednie} gwarancje {wdrożenia|implementacji} odpowiednich {środków|narzędzi} technicznych i organizacyjnych, tak by {przetwarzanie|obróbka danych} spełniało wymogi {Rozporządzenia RODO|Regulacji GDPR} i {chroniło|zabezpieczało} prawa osób, których dane dotyczą.
 2. {Przekazanie|Transfer} danych przez {Administratora|Kierownika} nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich {wskazanych|określonych} w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – {Administrator|Kierownik} {przekazuje|transferuje} dane {wyłącznie|jedynie} wtedy, gdy jest to {niezbędne|wymagane} do realizacji danego celu {przetwarzania|obróbki} danych osobowych i tylko w {zakresie|obszarze} {niezbędnym|wymaganym} do jego zrealizowania.
 3. Dane osobowe {Internautów|Użytkowników} korzystających z {Strony|Witryny} Internetowej mogą być {przekazywane|transferowane} następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
 • dostawcy usług {zaopatrujący|dostarczający} {Administratora|Kierownika} w {rozwiązania|rozwiązania technologiczne} techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, {umożliwiające|pozwalające} {Administratorowi|Kierownikowi} prowadzenie {działalności gospodarczej|biznesu} i {świadczonych|oferowanych} za jego pośrednictwem {Usług|Serwisów} Elektronicznych (w szczególności dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do {zarządzania firmą|zarządzania biznesem} i udzielania {pomocy technicznej|wsparcia technicznego} {Administratorowi|Kierownikowi}) - {Administrator|Kierownik} {udostępnia|dzieli się} {zebrane|zbierane} dane osobowe {Internautów|Użytkowników} wybranemu dostawcy {działającemu|pracującemu} na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie {niezbędnym|wymaganym} do zrealizowania danego celu {przetwarzania|obróbki} danych {zgodnego|zgodnie} z niniejszą polityką prywatności.
 • dostawcy usług księgowych, prawnych {zapewniający|oferujący} {Administratorowi|Kierownikowi} wsparcie księgowe, prawne (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) - {Administrator|Kierownik} {udostępnia|dzieli się} {zebrane|zbierane} dane osobowe {Internautów|Użytkowników} wybranemu dostawcy {działającemu|pracującemu} na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie {niezbędnym|wymaganym} do zrealizowania danego celu {przetwarzania|obróbki} danych {zgodnego|zgodnie} z niniejszą polityką prywatności.

§5 PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 1. Prawo {dostępu|dojścia}, {sprostowania|poprawy}, {ograniczenia|restrykcji}, {usunięcia|wykreślenia} lub {przenoszenia|transferu} - osoba, której dane dotyczą, ma prawo {żądania|domagania się} od Administratora {dostępu|dostępu} do swoich danych osobowych, ich {sprostowania|korekty}, {usunięcia|eksterminacji} („prawo do bycia zapomnianym”) lub {ograniczenia przetwarzania|restrykcji w przetwarzaniu} oraz ma prawo do {wniesienia sprzeciwu|zaprotstestowania} wobec przetwarzania, a także ma prawo do {przenoszenia|transferu} swoich danych. Szczegółowe warunki {wykonywania|realizacji} wskazanych wyżej praw {wskazane są|są opisane} w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
 2. Prawo do {cofnięcia zgody|wycofania zgody} w dowolnym momencie – osoba, której dane {przetwarzane są|są procesowane} przez Administratora na podstawie {wyrażonej zgody|zgody} ma prawo do {cofnięcia zgody|wycofania zgody} w dowolnym momencie bez wpływu na {zgodność z prawem przetwarzania|legalność przetwarzania}, którego {dokonano|zrealizowano} na podstawie zgody przed jej {cofnięciem|wycofaniem}.
 3. Prawo {wniesienia skargi|składania zażalenia} do organu nadzorczego – osoba, której dane {przetwarzane są|są procesowane} przez Administratora, ma prawo {wniesienia skargi|składania zażalenia} do organu nadzorczego w sposób i trybie {określonym|zdefiniowanym} w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Prawo do {sprzeciwu|oporu} - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie {wnieść sprzeciw|zaprotestować} – z przyczyn {związanych z jej szczególną sytuacją|odnoszących się do jej unikalnej sytuacji} – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych {opartego|bazującego} na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) ({prawnie uzasadniony interes|legalny interes} administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już {przetwarzać|procesować} tych danych osobowych, chyba że {wykaże|pokaże} on istnienie {ważnych prawnie uzasadnionych podstaw|istotnych legalnych przesłanek} do przetwarzania, {nadrzędnych|dominujących} wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do {ustalenia|określenia}, {dochodzenia|prowadzenia} lub {obrony roszczeń|bronić roszczeń}.
 5. W celu {realizacji|osiągnięcia} uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie można {kontaktować się|skomunikować} z Administratorem poprzez {przesłanie|wysłanie} {stosownej wiadomości|odpowiedniej wiadomości} pisemnie lub {pocztą elektroniczną|email} na adres Administratora {wskazany|podany} w paragrafie 1.

§6 COOKIES NA STRONIE INTERNETOWEJ, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) to małe {informacje tekstowe|tekstowe dane} w postaci {plików tekstowych|tekstowych plików}, {wysyłane|przesyłane} przez serwer i {zapisywane|przechowywane} po stronie osoby {odwiedzającej|przeglądającej} stronę internetową (np. na {dysku twardym|twardym dysku} komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia {korzysta|używa} {odwiedzający|przeglądający} naszą Stronę Internetową). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można {znaleźć|odnaleźć} m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
 2. Administrator może {przetwarzać|procesować} dane zawarte w plikach Cookies podczas {korzystania|użytkowania} przez {odwiedzających|przeglądających} ze Strony Internetowej w następujących celach:
 • {zapamiętywania|przechowywania} danych z {wypełnianych|skompletowanych} Formularzy , ankiet lub danych logowania do Strony Internetowej;
 • {dostosowywania|dostosowania} zawartości Strony Internetowej do indywidualnych preferencji {osób odwiedzających|przeglądających} (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz {optymalizacji|poprawy} korzystania ze Strony Internetowej;
 • {prowadzenia|realizowania} anonimowych statystyk {przedstawiających|ilustrujących} sposób korzystania ze Strony Internetowej.
 1. Standardowo większość {przeglądarek internetowych|internetowych przeglądarek} dostępnych na rynku domyślnie {akceptuje|przyjmuje} zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość {określenia|ustalenia} warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej {przeglądarki internetowej|internetowej przeglądarki}. Oznacza to, że można np. częściowo {ograniczyć|redukować} (np. czasowo) lub całkowicie {wyłączyć|dezaktywować} możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim {wypadku|przypadku} jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Strony Internetowej .
 2. Ustawienia {przeglądarki internetowej|internetowej przeglądarki} w zakresie plików Cookies są {istotne|ważne} z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez naszą Stronę Internetową – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również {wyrażona|dokonana} poprzez ustawienia {przeglądarki internetowej|internetowej przeglądarki}. W braku {wyrażenia|udzielenia} takiej zgody należy {odpowiednio zmienić|dokonać odpowiednich zmian} ustawienia {przeglądarki internetowej|internetowej przeglądarki} w zakresie plików Cookies.
 3. Szczegółowe informacje na temat {zmiany ustawień|ustawień zmian} dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego {usuwania|eksterminacji} w najpopularniejszych {przeglądarkach internetowych|internetowych przeglądarkach} dostępne są w dziale pomocy {przeglądarki internetowej|internetowej przeglądarki}.
 4. Administrator może {korzystać|używać} na Stronie Internetowej z usług Google Analytics, Universal Analytics {dostarczanych|oferowanych} przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), z usługi Piksel Facebooka {dostarczanej|oferowanej} przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia) oraz z usługi Heatmap {dostarczanej|oferowanej} przez firmę HeatMap, Inc. Usługi te pomagają Administratorowi {analizować|oceniać} ruch na stronie internetowej. Gromadzone dane {przetwarzane|procesowane} są w ramach powyższych usług w sposób {zanonimizowany|anonimowy} (są to tzw. dane eksploatacyjne, które {uniemożliwiają|zapobiegają} identyfikacji osoby) do {generowania|tworzenia} statystyk {pomocnych|przydatnych} w {administrowaniu|zarządzaniu} na Stronie Internetowej. Dane te mają charakter {zbiorczy|kumulacyjny} i anonimowy, tj. nie {zawierają|obejmują} cech {identyfikujących|rozpoznawczych} (danych osobowych) osoby {odwiedzającej|przeglądającej} Stronę Internetową. Administrator {korzystając|używając} z powyższych usług na Stronie Internetowej gromadzi takie dane jak źródła i medium {pozyskania|akwizycji} {odwiedzających|przeglądających} Stronę Internetową oraz sposób ich {zachowania|postępowania} na Stronie, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których {odwiedzają|przeglądają} stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
 5. Możliwe jest {zablokowanie|blokowanie} w łatwy sposób przez daną osobę {udostępniania|dzielenia się} Google Analytics informacji o jej {aktywności|działaniach} na Stronie Internetowej - w tym celu można {zainstalować|umieścić} dodatek do przeglądarki {udostępniany|oferowany} przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Polityka Prywatności 2 - synonimy

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady {przechowywania|zapisywania} i dostępności do danych na {Urządzeniach|Sprzęcie} Użytkowników, którzy korzystają z Serwisu w celu {otrzymywania|korzystania z} usług {świadczonych|oferowanych} drogą elektroniczną przez Administratora, a także zasady {zbierania|gromadzenia} i przetwarzania danych osobowych Użytkowników, które zostały {przedstawione|podane} przez nich samodzielnie i dobrowolnie za pośrednictwem {narzędzi|instrumentów} dostępnych w Serwisie.

Niniejsza Polityka Prywatności jest integralnym elementem Regulaminu Serwisu, który definiuje zasady, prawa i obowiązki Użytkowników korzystających z Serwisu.

§1 {Definicje|Określenia|Terminologia}

 •  {Serwis|Portal|Strona internetowa} - {serwis|portal|strona} internetowy "domena" działający pod adresem domena.pl 
 • {Serwis zewnętrzny|Strona zewnętrzna|Portal zewnętrzny} - {serwisy|strony|portale} internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców współpracujących z {Administratorem|Zarządcą|Kierownikiem}
 • {Administrator Serwisu|Zarządca Serwisu|Kierownik Serwisu} / {Danych|Informacji} - {Administratorem|Zarządcą|Kierownikiem} Serwisu oraz {Administratorem|Zarządcą|Kierownikiem} Danych (dalej Administrator) jest osoba fizyczna "Emilia " zamieszkała w kraków, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem {Serwisu|Portal|Strony internetowej}
 • {Użytkownik|Klient|Konsument} - osoba fizyczna, dla której {Administrator|Zarządca|Kierownik} świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem {Serwisu|Portal|Strony internetowej}. {Urządzenie|Sprzęt|Aparat} - {elektroniczne|cyfrowe} urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem którego {Użytkownik|Klient|Konsument} uzyskuje dostęp do {Serwisu|Portal|Strony internetowej}
 • Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na {Urządzeniu|Sprzęcie|Aparacie} {Użytkownika|Klienta|Konsumenta}
 • RODO - {Rozporządzenie|Regulacja} Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z {przetwarzaniem|obróbka|manipulacją} danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • Dane osobowe - {oznaczają|symbolizują|reprezentują} informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można {bezpośrednio|direktnie} lub {pośrednio|indirektnie} zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak {imię|przednia nazwa} i {nazwisko|nazwisko rodowe}, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających {fizyczną|materialną}, {fizjologiczną|biologiczną}, {genetyczną|dziedziczną}, {psychiczną|mentalną}, {ekonomiczną|finansową}, {kulturową|artystyczną} lub {społeczną|socjalną} tożsamość osoby fizycznej.
 • {Przetwarzanie|Obróbka|Manipulacja} - Oznacza {operację|proces|działanie} lub {zestaw|komplet|kolekcję} operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób {zautomatyzowany|automatyczny|mechanizowany} lub {niezautomatyzowany|manualny|ręczny}, taką jak {zbieranie|gromadzenie|akumulowanie}, {utrwalanie|zachowywanie|konsolidowanie}, {organizowanie|uporządkowywanie|strukturyzowanie}, {porządkowanie|sortowanie|katalogowanie}, {przechowywanie|magazynowanie|składowanie}, adaptowanie lub {modyfikowanie|zmienianie|alterowanie}, {pobieranie|ściąganie|download}, {przeglądanie|oglądanie|monitorowanie}, {wykorzystywanie|używanie|eksploatację}, ujawnianie poprzez {przesłanie|transmisję|wysyłanie}, {rozpowszechnianie|dystrybucja|rozprzestrzenianie} lub innego rodzaju {udostępnianie|dzielenie|rozdzielanie}, {dopasowywanie|kojarzenie|łączenie} lub {łączenie|kombinowanie|agregowanie}, {ograniczanie|restrykcje|limitowanie}, {usuwanie|kasowanie|eliminowanie} lub {niszczenie|zniszczenie|destrukcja};
 • Ograniczenie {przetwarzania|obróbki|manipulacji} - oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego {przetwarzania|obróbki|manipulacji}
 • {Profilowanie|Sprofilowanie|Profilowanie danych} -Oznacza {dowolną|każdą|wszelką} formę {zautomatyzowanego|mechanizowanego|zmechanizowanego} {przetwarzania|obróbki|manipulacji} danych osobowych, które polega na {wykorzystaniu|użyciu|zastosowaniu} danych osobowych do {oceny|analizy|ewaluacji} {niektórych|wybranych|określonych} czynników osobowych osoby fizycznej, w {szczególności|particular} do {analizy|badania|przeglądu} lub {prognozy|przewidywania|prognostyki} aspektów dotyczących efektów {pracy|zajęć|działalności} tej osoby fizycznej, jej {sytuacji|stanu|pozycji} ekonomicznej, zdrowia, {osobistych|indywidualnych|prywatnych} preferencji, {zainteresowań|hobbystycznych|pasji}, wiarygodności, {zachowania|postępowania|manier}, lokalizacji lub {przemieszczania się|mobilności|poruszania się}.
 • {Zgoda|Zaakceptowanie|Akceptacja} - {zgoda|zaakceptowanie|akceptacja} osoby, której dane dotyczą, oznacza {dobrowolne|swobodne|nieprzymuszone}, {konkretne|precyzyjne|sprecyzowane}, {świadome|rozważne|przemyślane} i {jednoznaczne|oczywiste|niewątpliwe} {okazanie|manifestowanie|demonstrowanie} woli, poprzez które osoba, której dane dotyczą, w formie {oświadczenia|deklaracji|komunikatu} lub {wyraźnego|jasnego|niewątpliwego} działania potwierdzającego, {przyzwala|zgadza się|wyraża zgodę} na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.
 • Naruszenie ochrony danych osobowych - oznacza {naruszenie|pogwałcenie|uszkodzenie} bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem {zniszczenia|usunięcia|unicestwienia}, {utraconych|zagubionych|zgubionych}, {zmodyfikowanych|zmienionych|przerobionych}, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych {przesyłanych|transmitowanych|wysyłanych}, {przechowywanych|magazynowanych|składowanych} lub w inny sposób {przetwarzanych|obrabianych|manipulowanych}.
 • {Pseudonimizacja|Anonimizacja|Deidentyfikacja} - Oznacza {przetworzenie|obróbka|manipulacja|konwersja|transformacja} danych osobowych w taki {sposób|metoda|technika}, by nie można ich było już przypisać {konkretnej|określonej|precyzyjnej|sprecyzowanej} osobie, której dane dotyczą, bez użycia {dodatkowych|ekstra|suplementarnych|zasobów} informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane {osobno|oddzielnie|separatnie|z osobna} i są objęte środkami {technicznymi|inżynieryjnymi|mechanicznymi|technologicznymi} i {organizacyjnymi|administracyjnymi|strukturalnymi|koordynacyjnymi} uniemożliwiającymi ich przypisanie {zidentyfikowanej|zrozpoznanej|zidentyfikowanej|zauważonej} lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
 • Anonimizacja - Anonimizacja danych to nieodwracalny {proces|mechanizm|cykl} operacji na danych, który niszczy / nadpisuje "dane osobowe" uniemożliwiając {identyfikację|rozpoznanie|rozróżnienie}, {albo|lub} powiązanie danego rekordu z konkretnym {użytkownikiem|klientem|konsumentem} lub osobą fizyczną

§2 {Inspektor|Nadzorca|Dozorca}

Ochrony Danych Na podstawie Art. 37 RODO, {Administrator|Zarządca|Kierownik} nie powołał {Inspektora|Nadzorcy|Dozorcy} Ochrony Danych. W sprawach dotyczących {przetwarzania|obróbki|manipulacji} danych, w tym danych osobowych, należy kontaktować się bezpośrednio z {Administratorem|Zarządcą|Kierownikiem}.

§3 Cele {przetwarzania|obróbki|manipulacji} danych osobowych Dane osobowe {dobrowolnie|ochotniczo} podane przez Użytkowników są przetwarzane w jednym z następujących celów: {Realizacji|Wykonywania|Dostarczania} usług elektronicznych: Usługi {rejestracji|zapisu} i {utrzymania|zachowania|konserwacji} konta Użytkownika w Serwisie i funkcjonalności z nim związanych Usługi Newslettera (w tym {przesyłania|wysyłania|dostarczania} za zgodą treści reklamowych) Usługi {komentowania|opinii} / {polubienia|aprobowania} wpisów w Serwisie bez konieczności rejestrowania się Usługi {udostępniania|dzielenia|rozdzielania} informacji o treści umieszczonych w Serwisie w serwisach społecznościowych lub innych witrynach. {Komunikacji|Konwersacji|Dialogu} Administratora z Użytkownikami w sprawach związanych z Serwisem oraz ochrony danych Zapewnienia {prawnie|legalnie} uzasadnionego interesu Administratora Dane o Użytkownikach gromadzone {anonimowo|bezimiennie} i {automatycznie|maszynowo} są przetwarzane w jednym z następujących celów: Prowadzenie {statystyk|analiz|metryk} {Remarketing|Reklamowanie ponowne} Serwowanie reklam dostosowanych do {preferencji|upodobań|gustu} Użytkowników Obsługi programów {afiliacyjnych|partnerskich} Zapewnienia {prawnie|legalnie} uzasadnionego interesu Administratora

§3 Cele {przetwarzania|obróbki|manipulacji} danych osobowych

 Dane osobowe {dobrowolnie|ochotniczo} podane przez Użytkowników są przetwarzane w jednym z następujących celów:

 • {Realizacji|Wykonywania|Dostarczania} usług elektronicznych:
 • Usługi {rejestracji|zapisu} i {utrzymania|zachowania|konserwacji} konta Użytkownika w Serwisie i funkcjonalności z nim związanych
 • Usługi Newslettera (w tym {przesyłania|wysyłania|dostarczania} za zgodą treści reklamowych)
 • Usługi {komentowania|opinii} / {polubienia|aprobowania} wpisów w Serwisie bez konieczności rejestrowania się
 • Usługi {udostępniania|dzielenia|rozdzielania} informacji o treści umieszczonych w Serwisie w serwisach społecznościowych lub innych witrynach.
 • {Komunikacji|Konwersacji|Dialogu} Administratora z Użytkownikami w sprawach związanych z Serwisem oraz ochrony danych
 • Zapewnienia {prawnie|legalnie} uzasadnionego interesu Administratora

Dane o Użytkownikach gromadzone {anonimowo|bezimiennie} i {automatycznie|maszynowo} są przetwarzane w jednym z następujących celów:

 • Prowadzenie {statystyk|analiz|metryk}
 • {Remarketing|Reklamowanie ponowne}
 • Serwowanie reklam dostosowanych do {preferencji|upodobań|gustu}Użytkowników
 • Obsługi programów {afiliacyjnych|partnerskich}
 • Zapewnienia {prawnie|legalnie} uzasadnionego interesu Administratora

§4 {Rodzaje|Typy|Kategorie} gromadzonych danych

Serwis {gromadzi|zbiera|akumuluje} dane o Użytkownikach. {Część|Fragment|Sekcja} danych jest gromadzona {automatycznie|mechanicznie|automatowo} i {anonimowo|bezimiennie}, a {część|fragment|sekcja} danych to dane osobowe {podane|dostarczone|przekazane} {dobrowolnie|ochotniczo|na ochotnika} przez Użytkowników w {trakcie|podczas} {zapisywania|rejestrowania} się do {poszczególnych|indywidualnych|konkretnych} usług {oferowanych|proponowanych|dostarczanych} przez Serwis. {Anonimowe|Bezimiennie|Nieznane} dane {gromadzone|zbierane|akumulowane} {automatycznie|mechanicznie|automatowo}:

 • Adres IP
 • Typ {przeglądarki|browsera}
 • {Rozdzielczość|Definicja} ekranu
 • Przybliżona lokalizacja
 • {Otwierane|Odwiedzane|Zakładane} podstrony serwisu
 •  Czas {spędzony|przeznaczony|zajęty} na {odpowiedniej|odpowiadającej|właściwej} podstronie serwisu
 • Rodzaj {systemu operacyjnego|OS|operacyjnego systemu}
 • Adres {poprzedniej|wcześniejszej} podstrony
 • Adres strony {odsyłającej|przekierowującej}
 • Język przeglądarki
 • {Prędkość|Szybkość} łącza internetowego
 •  Dostawca usług internetowych

Dane {gromadzone|zbierane|akumulowane} podczas {rejestracji|zapisu|zgłoszenia}:

 • {Imię} / nazwisko / pseudonim
 • Login
 • Adres e-mail
 •  Adres IP ({zbierane|gromadzone|akumulowane} {automatycznie|mechanicznie|automatowo})

Dane {gromadzone|zbierane|akumulowane} podczas {zapisu|rejestracji} do usługi Newsletter

 • Imię / nazwisko / pseudonim
 • Adres e-mail
 • Adres IP ({zbierane|gromadzone|akumulowane} {automatycznie|mechanicznie|automatowo})

Dane {gromadzone|zbierane|akumulowane} podczas {dodawania|wprowadzania|umieszczania} komentarza

 •  Imię i nazwisko / pseudonim
 • Adres e-mail
 • Adres www
 • Adres IP ({zbierane|gromadzone|akumulowane} {automatycznie|mechanicznie|automatowo})

{Część|Fragment|Sekcja} danych (bez danych {identyfikujących|wskazujących|określających}) może być {przechowywana|magazynowana|zapisana} w {plikach cookies|ciasteczkach}.

{Część|Fragment|Sekcja} danych (bez danych {identyfikujących|wskazujących|określających}) może być {przekazywana|transferowana|dostarczana} do {dostawcy|dostarczyciela} usług {statystycznych|analitycznych}.

§5 {Dostęp|Wejście|Przystęp} do danych osobowych przez {podmioty|jednostki|entitety} trzecie

Co do {zasady|reguły|normy}, {jedynym|wyłącznym|tylko} odbiorcą danych osobowych {podawanych|dostarczanych|przekazywanych} przez Użytkowników jest Administrator. Dane {gromadzone|zbierane|akumulowane} w ramach {świadczonych|dostarczanych|realizowanych} usług nie są {przekazywane|transferowane|oddawane} ani {odsprzedawane|sprzedawane|zbywane} {podmiotom|jednostkom|entitetom} trzecim. {Dostęp|Wejście|Przystęp} do danych ({najczęściej|zazwyczaj|w większości przypadków} na {podstawie|fundamencie|bazie} Umowy {powierzenia|delegowania|zlecania} {przetwarzania|obróbki|manipulacji} danych) mogą {posiadać|mieć|dysponować} {podmioty|jednostki|entitety}, {odpowiedzialne|zobowiązane|zakontraktowane} za {utrzymania|podtrzymywanie|zachowanie} infrastruktury i usług {niezbędnych|koniecznych|wymaganych} do {prowadzenia|zarządzania|operowania} serwisu tj.:

 • {Firmy|Przedsiębiorstwa|Spółki} hostingowe, {świadczące|dostarczające|realizujące} usługi hostingu lub usług {pokrewnych|bliskich|odpowiednich} dla Administratora
 • {Firmy|Przedsiębiorstwa|Spółki}, za {pośrednictwem|przy udziale|dzięki} których {świadczona|dostarczana|realizowana} jest usługa Newslettera
 • {Firmy|Przedsiębiorstwa|Spółki} serwisowe i wsparcia IT {dokonujące|realizujące|wykonujące} konserwacji lub {odpowiedzialne|zobowiązane|zakontraktowane} za {utrzymanie|podtrzymywanie|zachowanie} infrastruktury IT
 • {Firmy|Przedsiębiorstwa|Spółki} {pośredniczące|mediujące|działające jako pośrednicy} w {płatnościach|transakcjach|operacjach} on-line za towaru lub usługi {oferowane|dostarczane|prezentowane} w ramach Serwisu (w przypadku {dokonywania|realizowania|wykonywania} transakcji zakupu w Serwisie)
 • {Firmy|Przedsiębiorstwa|Spółki} {pośredniczące|mediujące|działające jako pośrednicy} w {płatnościach|transakcjach|operacjach} mobilnych za towaru lub usługi {oferowane|dostarczane|prezentowane} w ramach Serwisu (w przypadku {dokonywania|realizowania|wykonywania} transakcji zakupu w Serwisie)
 • {Firmy|Przedsiębiorstwa|Spółki} {odpowiedzialne|zobowiązane|zakontraktowane} za {prowadzenie|zarządzanie|obsługę} księgowości Administratora (w przypadku {dokonywania|realizowania|wykonywania} transakcji zakupu w Serwisie)
 • {Firmy|Przedsiębiorstwa|Spółki} {odpowiedzialne|zobowiązane|zakontraktowane} za {dostarczanie|dostawę|transport} produktów fizycznych do Użytkownika ({usługi|świadczenia} pocztowe / kurierskie w przypadku {dokonywania|realizowania|wykonywania} transakcji zakupu w Serwisie)

{Powierzanie|Delegowanie} przetwarzania {danych osobistych|informacji osobistych} - Newsletter
Administrator {w zamiarze|z myślą o|dla realizacji} świadczenia usługi Newsletter, korzysta z {usług|oferty} podmiotu trzeciego - serwisu MailChimp. {Dane|Informacje} wprowadzone w formularzu zapisu do newslettera są {przekazywane|transmitowane}, przechowywane i przetwarzane w {serwisie|portal|stronie} zewnętrznym tego {usługodawcy|dostawcy}. {Informujemy|Zawiadamiamy}, {iż|że} wskazany partner może modyfikować {podaną|wskazaną|obecną} politykę prywatności bez zgody Administratora.

{przetwarzanie|Delegowanie} przetwarzania {danych osobistych|informacji osobistych} - Usługi Hostingu, VPS lub Serwerów Dedykowanych 

Administrator {w zamiarze|z myślą|dla realizacji|w celu} prowadzenia serwisu korzysta z {usług|oferty} zewnętrznego dostawcy hostingu, VPS lub Serwerów Dedykowanych - OVH sp. z o.o.. Wszelkie informacje {gromadzone|zbierane|zebrane} i przetwarzane w serwisie są przechowywane i przetwarzane w infrastrukturze {usługodawcy|dostawcy} zlokalizowanej w Polsce. Istnieje {możliwość|szansa|opcja} dostępu do informacji {w wyniku|wskutek} prac serwisowych realizowanych przez personel {usługodawcy|dostawcy}. Dostęp do tych informacji reguluje umowa zawarta pomiędzy Administratorem a {Usługodawcą|Dostawcą}.

{Powierzanie|Delegowanie} przetwarzania {danych osobowych|informacji osobistych} - Usługi obsługi serwisu www

Administrator {w zamiarze|z myślą o|dla realizacji} obsługi serwisu korzysta z {usług|oferty} zewnętrznego dostawcy usług AAA. Personel wskazanego podmiotu ma dostęp do informacji {wprowadzonych|dodanych} przez użytkowników podczas rejestracji i edycji konta użytkownika i/lub informacji dotyczących usługi Newslettera. Dostęp do tych informacji reguluje umowa zawarta pomiędzy Administratorem a {Usługodawcą|Dostawcą}.

Przetwarzanie {danych|informacji} w {przypadku|sytuacji} płatności on-line

{W momencie|W sytuacji|Podczas} realizacji płatności on-line, wszystkie informacje odnoszące się do płatności są transmitowane bezpośrednio przez Użytkownika do podmiotu realizującego płatność AAA . {Wybrane|Określone|Wyselekcjonowane} informacje niezbędne do wykonania transakcji są następnie przekazywane przez ten podmiot Administratorowi. Przekazanie informacji reguluje umowa zawarta pomiędzy Administratorem a {Usługodawcą|Dostawcą}.

Przetwarzanie {danych|informacji} w sytuacji płatności mobilnych

{W momencie|W sytuacji|Podczas} realizacji płatności mobilnych, {wszelkie|wszystkie} {dane|informacje} {dotyczące|odnoszące się do} płatności są {przekazywane|transmitowane} są bezpośrednio przez Użytkownika do podmiotu realizującego płatność AAA. {Wybrane|Określone|Wyselekcjonowane} {dane|informacje} niezbędne do {realizacji|wykonania} transakcji są następnie przekazywane przez ten podmiot Administratorowi. Przekazanie informacji reguluje umowa zawarta pomiędzy Administratorem a {Usługodawcą|Dostawcą}.

Przekazanie {danych osobistych|informacji osobowych} - Usługi Księgowe

{W momencie|W sytuacji|Podczas|W przypadku} zawarcia transakcji, część {danych|informacji} osobowych osób fizycznych lub informacji osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jest przekazywana do podmiotu świadczącego na rzecz Administratora usługi księgowe księgowa.eu. Transfer tych informacji reguluje Ustawa .... oraz umowa zawarta pomiędzy Administratorem a {Usługodawcą|Dostawcą}.

Przekazywanie {danych|informacji} osobowych - Usługi Kurierskie

{W momencie|W sytuacji|Podczas|W przypadku} zawarcia transakcji, która wymaga przekazania przedmiotu, którego dotyczy transakcja, poprzez pocztę lub za pośrednictwem kuriera, część {danych|informacji} osobowych osób fizycznych lub informacji osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jest przekazywana do podmiotu świadczącego na rzecz Administratora usługi pocztowe / kurierskie, wybranego przez Użytkownika. Transfer tych informacji reguluje umowa zawarta pomiędzy Administratorem a {Usługodawcą|Dostawcą}.

§6 {Metoda|Sposób|Proces} przetwarzania {informacji|danych} osobowych

{Informacje|Dane} osobowe {dostarczane|podane} dobrowolnie przez {Użytkowników|Klientów}:

 • {Informacje|Dane} osobowe nie {zostaną|będą} {przekazywane|przesyłane} poza Unię Europejską, chyba że {zostaną|zostały} {opublikowane|upublicznione} na skutek indywidualnej {aktywności|działania} {Użytkownika|Klienta} (np. {wprowadzenie|dodanie} {komentarza|postu|wpisu}), co {sprawi|spowoduje}, że {informacje|dane} będą {widoczne|dostępne} dla {każdej|wszystkich} osoby {przeglądającej|odwiedzającej} {serwis|platformę|stronę}.
 • {Informacje|Dane} osobowe nie {będą|zostaną} {wykorzystywane|używane} do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ({profilowania|profilowania danych}).
 • {Informacje|Dane} osobowe nie {będą|zostaną} {odsprzedawane|sprzedane} {podmiotom|firmom} trzecim.

{Informacje|Dane} {anonimowe|bez danych osobowych} {gromadzone|zbierane} automatycznie:

 • {Informacje|Dane} {anonimowe|bez danych osobowych} {będą|zostaną} {przekazywane|przesyłane} poza Unię Europejską.
 • {Informacje|Dane} {anonimowe|bez danych osobowych} nie {będą|zostaną} {wykorzystywane|używane} do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ({profilowania|profilowania danych}).
 • {Informacje|Dane} {anonimowe|bez danych osobowych} nie {będą|zostaną} {odsprzedawane|sprzedane} {podmiotom|firmom} trzecim.

§7 {Podstawy|Zasady|Fundamenty} prawne przetwarzania {informacji|danych} osobowych

{Serwis|Platforma|Strona} {gromadzi|zbiera} i przetwarza dane {Użytkowników|Klientów} na podstawie:

 • {Rozporządzenia|Regulacji} Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem {informacji|danych} osobowych i w sprawie {swobodnego przepływu|nieograniczonego transferu} takich {informacji|danych} oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie {informacji|danych})
 • art. 6 ust. 1 lit. a
  {osoba|indywidualność}, której {informacje|dane} dotyczą {wyraziła zgodę|zgodziła się} na przetwarzanie swoich {informacji|danych} osobowych w {jednym|pojedynczym} lub większej liczbie {określonych|wymienionych|precyzyjnie zdefiniowanych} celów
 • art. 6 ust. 1 lit. b
  {przetwarzanie|manipulacja danymi} jest {niezbędne|konieczne|wymagane} do {wykonania|realizacji} umowy, której {stroną|uczestnikiem} jest {osoba|indywidualność}, której {informacje|dane} dotyczą, lub do {podjęcia działań|podjęcia kroków} na żądanie {osoby|indywidualności}, której {informacje|dane} dotyczą, przed {zawarciem|podpisaniem} umowy
 • art. 6 ust. 1 lit. f
  {przetwarzanie|manipulacja danymi} jest {niezbędne|konieczne|wymagane} do celów {wynikających|pochodzących} z {prawnie|legalnie} uzasadnionych interesów {realizowanych|przeprowadzanych} przez {administratora|zarządcę} lub przez {stronę|entitet} trzecią
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie {informacji|danych} osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800)
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83)

§8 {Okres|Czas|Zakres} przetwarzania {informacji|danych} osobowych

{Informacje|Dane} osobowe {dostarczane|podane} dobrowolnie przez {Użytkowników|Klientów}:

Co do zasady, {wskazane|podane} {informacje|dane} osobowe są {przechowywane|magazynowane} {wyłącznie|jedynie} przez {okres|czas} {świadczenia|dostarczania} Usługi w ramach {Serwisu|Platformy|Strony} przez {Administratora|Zarządcę}. Są one {usuwane|kasowane} lub {anonimizowane|zamieniane na anonimowe} w {okresie|czasie} do 30 dni od {chwili|momentu} {zakończenia|zakonczenia} {świadczenia usług|dostarczania usług} (np. {usunięcie|skasowanie} {zarejestrowanego|założonego} konta {użytkownika|klienta}, {wypisanie|wycofanie} z listy Newsletter, itp.) {Wyjątek|Zastrzeżenie} stanowi {sytuacja|okoliczność}, która {wymaga|potrzebuje} {zabezpieczenia|ochrony} {prawnie|legalnie} uzasadnionych celów {dalszego|kolejnego} przetwarzania {tych|takich} {informacji|danych} przez {Administratora|Zarządcę}. W {takiej|takiejże} sytuacji {Administrator|Zarządca} będzie {przechowywał|magazynował} {wskazane|te} dane, od {czasu|momentu} żądania ich {usunięcia|skasowania} przez {Użytkownika|Klienta}, nie {dłużej|więcej} niż przez {okres|czas} 3 lat w przypadku {naruszenia|pogwałcenia} lub {podejrzenia naruszenia|podejrzenia pogwałcenia} zapisów {regulaminu|zasad} {serwisu|platformy|strony} przez {Użytkownika|Klienta}

{Informacje|Dane} {anonimowe|bez danych osobowych} {gromadzone|zbierane} automatycznie:

{Anonimowe|Nieosobiste} dane {statystyczne|analityczne}, nie {stanowiące|będące} {informacjami|danymi} osobowymi, są {przechowywane|magazynowane} przez {Administratora|Zarządcę} w celu {prowadzenia|tworzenia} {statystyk|analiz} {serwisu|platformy|strony} przez {czas|okres} {nieoznaczony|nieokreślony}

§9 {Prawa|Uprawnienia} {Użytkowników|Klientów} {związane|powiązane} z przetwarzaniem danych osobowych

{Serwis|Platforma|Strona} {gromadzi|zbiera} i przetwarza dane {Użytkowników|Klientów} na podstawie:

 • {Prawo|Możliwość} dostępu do danych osobowych {Użytkownikom|Klientom} {przysługuje|należy się} prawo {uzyskania|otrzymania} dostępu do swoich danych osobowych, {realizowane|wykonane} na żądanie {złożone|skierowane} do {Administratora|Zarządcy}.
 • {Prawo|Możliwość} do {sprostowania|poprawy} danych osobowych {Użytkownikom|Klientom} {przysługuje|należy się} prawo {żądania|wymagania} od {Administratora|Zarządcy} {niezwłocznego|natychmiastowego} {sprostowania|poprawy} danych osobowych, które są {nieprawidłowe|błędne} lub / oraz {uzupełnienia|dopełnienia} {niekompletnych|niepełnych} danych osobowych, {realizowane|wykonane} na żądanie {złożone|skierowane} do {Administratora|Zarządcy}.
 • {Prawo|Możliwość} do {usunięcia|kasacji} danych osobowych {Użytkownikom|Klientom} {przysługuje|należy się} prawo {żądania|wymagania} od {Administratora|Zarządcy} {niezwłocznego|natychmiastowego} {usunięcia|kasacji} danych osobowych, {realizowane|wykonane} na żądanie {złożone|skierowane} do {Administratora|Zarządcy}. W przypadku kont {użytkowników|klientów}, {usunięcie|kasacja} danych polega na {anonimizacji|przemianie na anonimowe} danych {umożliwiających|dopuszczających} {identyfikację|rozpoznanie} {Użytkownika|Klienta}. {Administrator|Zarządca} zastrzega sobie {prawo|możliwość} {wstrzymania|zawieszenia} {realizacji|wykonania} żądania {usunięcia|kasacji} danych w celu {ochrony|zabezpieczenia} {prawnie|legalnie} {uzasadnionego|usprawiedliwionego} interesu {Administratora|Zarządcy} (np. w gdy {Użytkownik|Klient} {dopuścił się|popełnił} {naruszenia|pogwałcenia} {Regulaminu|Zasad} czy dane zostały {pozyskane|zdobyte} {wskutek|na skutek} {prowadzonej|toczonej} korespondencji). W przypadku usługi Newsletter, {Użytkownik|Klient} ma {możliwość|opcję} {samodzielnego|własnego} {usunięcia|kasacji} swoich danych osobowych {korzystając|używając} z {odnośnika|linku} {umieszczonego|znajdującego się} w {każdej|wszelkiej} {przesyłanej|wysyłanej} wiadomości e-mail.
 • {Prawo|Możliwość} do {ograniczenia|restrykcji} {przetwarzania|obróbki} danych osobowych {Użytkownikom|Klientom} {przysługuje|należy się} prawo {ograniczenia|restrykcji} {przetwarzania|obróbki} danych osobowych w przypadkach {wskazanych|określonych} w art. 18 RODO, m.in. {kwestionowania|zapytania o} {prawidłowość|poprawność} danych osobowych, {realizowane|wykonane} na żądanie {złożone|skierowane} do {Administratora|Zarządcy}.
 • {Prawo|Możliwość} do {przenoszenia|transferu} danych osobowych {Użytkownikom|Klientom} {przysługuje|należy się} prawo {uzyskania|otrzymania} od {Administratora|Zarządcy}, danych osobowych {dotyczących|odnoszących się do} {Użytkownika|Klienta} w {ustrukturyzowanym|uporządkowanym}, {powszechnie|ogólnie} używanym formacie {nadającym się|przystosowanym} do {odczytu maszynowego|czytania przez maszyny}, {realizowane|wykonane} na żądanie {złożone|skierowane} do {Administratora|Zarządcy}.
 • {Prawo|Możliwość} {wniesienia|złożenia} {sprzeciwu|opozycji} {wobec|przeciwko} {przetwarzaniu|obróbce} danych osobowych {Użytkownikom|Klientom} {przysługuje|należy się} prawo {wniesienia|złożenia} {sprzeciwu|opozycji} {wobec|przeciwko} {przetwarzaniu|obróbce} jego danych osobowych w przypadkach {określonych|wymienionych} w art. 21 RODO, {realizowane|wykonane} na żądanie {złożone|skierowane} do {Administratora|Zarządcy}.
 • {Prawo|Możliwość} {wniesienia|złożenia} skargi {Użytkownikom|Klientom} {przysługuje|należy się} prawo {wniesienia|złożenia} skargi do organu {nadzorczego|kontrolującego} {zajmującego się|odpowiedzialnego za} {ochronę|zabezpieczenie} danych osobowych.

§10 {Kontakt|Łączność} do {Administratora|Zarządcy}

 Z {Administratorem|Zarządcą} można {skontaktować się|nawiązać kontakt} w jeden z {poniższych|następujących} sposobów:

 • Adres {poczty elektronicznej|e-mail} - biuro@domena.pl
 • {Połączenie|Kontakt} telefoniczne - 000-000-000 
 • Formularz kontaktowy - {dostępny|osiągalny} pod adresem: /kontakt

§11 {Wymagania|Założenia} {Serwisu|Strony}

 • {Ograniczenie|Zmniejszenie} zapisu i {dostępu|wejścia} do plików Cookie na {Urządzeniu|Sprzęcie} {Użytkownika|Klienta} może spowodować {nieprawidłowe|niewłaściwe} działanie niektórych funkcji {Serwisu|Strony}.
 • {Administrator|Zarządca} nie {ponosi|przyjmuje} żadnej odpowiedzialności za {nieprawidłowo|niewłaściwie} działające funkcje {Serwisu|Strony} w przypadku gdy {Użytkownik|Klient} ograniczy w jakikolwiek sposób {możliwość|zdolność} zapisywania i odczytu plików Cookie.

§12 {Linki|Odnośniki} zewnętrzne

 W {Serwisie|Stronie} - {artykułach|tekstach}, {postach|wpisach}, {wpisach|notatkach} czy komentarzach {Użytkowników|Klientów} mogą {znajdować się|pojawiać się} {odnośniki|linki} do {witryn|stron} zewnętrznych, z którymi {Właściciel|Właścicielka} {serwisu|strony} nie {współpracuje|kooperuje}. {Linki|Odnośniki} te oraz strony lub pliki pod nimi {wskazane|oznaczone} mogą być {niebezpieczne|groźne} dla Twojego {Urządzenia|Sprzętu} lub {stanowić|reprezentować} {zagrożenie|ryzyko} {bezpieczeństwa|ochrony} Twoich danych. {Administrator|Zarządca} nie {ponosi|przyjmuje} odpowiedzialności za {zawartość|treść} {znajdującą się|umieszczoną} poza {Serwisem|Stroną}.

§13 {Zmiany|Poprawki} w {Polityce Prywatności|Zasadach Prywatności}

 • {Administrator|Zarządca} zastrzega sobie prawo do {dowolnej|jakiejkolwiek} zmiany {niniejszej|tej} {Polityki Prywatności|Zasady Prywatności} bez konieczności {informowania|powiadamiania} o tym {Użytkowników|Klientów} w zakresie {stosowania|używania} i {wykorzystywania|eksploatacji} danych {anonimowych|nieosobowych} lub {stosowania|używania} plików Cookie.
 • {Administrator|Zarządca} zastrzega sobie prawo do {dowolnej|jakiejkolwiek} zmiany {niniejszej|tej} {Polityki Prywatności|Zasady Prywatności} w zakresie {przetwarzania|obróbki} {Danych Osobowych|Informacji Osobistych}, o czym {poinformuje|powiadomi} {Użytkowników|Klientów} posiadających {konta użytkownika|profil użytkownika} lub {zapisanych|zarejestrowanych} do usługi newsletter, za pośrednictwem {poczty elektronicznej|e-maila} w terminie do 7 dni od zmiany {zapisów|wpisów}. {Dalsze|Kolejne} korzystanie z usług oznacza {zapoznanie się|zrozumienie} i {akceptację|zaakceptowanie} {wprowadzonych|zaimplementowanych} zmian {Polityki Prywatności|Zasady Prywatności}. W przypadku w którym {Użytkownik|Klient} nie będzie się zgadzał z {wprowadzonymi|zaimplementowanymi} zmianami, ma obowiązek {usunąć|wykasować} swoje {konto|profil} z {Serwisu|Strony} lub {wypisać się|zrezygnować} z usługi Newsletter.
 • {Wprowadzone|Zaimplementowane} zmiany w {Polityce Prywatności|Zasadach Prywatności} będą publikowane na tej {podstronie|sekcji} {Serwisu|Strony}.
 • {Wprowadzone|Zaimplementowane} zmiany {wchodzą w życie|stają się efektywne} z chwilą ich {publikacji|opublikowania}.

Polityka Prywatności 3 - synonimy

Właścicielem {strony internetowej|witryny internetowej} domena.eu jest firma nazwa towjej firmy, która jest {administratorem|zarządcą} Twoich {danych osobowych|informacji osobistych}. Niniejsza {Polityka prywatności|Zasady prywatności} {określa|definiuje}, w jaki sposób {przetwarzamy|obrabiamy} informacje {gromadzone|zbierane} na {stronie|witrynie} domena.eu, a także {wyjaśnia|tłumaczy} powody, dla których musimy {gromadzić|zbierać} określone dane o {użytkowniku|kliencie}. Dlatego przed {rozpoczęciem|startem} korzystania ze {strony|witryny} domena.eu zapoznaj się z {niniejszą Polityką Prywatności|obecnymi Zasadami Prywatności}. {Dbamy|Troszczymy się} o Twoje {dane osobowe|informacje osobiste} i {zobowiązujemy się|deklarujemy} do {zapewnienia|gwarancji} ich {poufności|prywatności} i {ochrony|bezpieczeństwa}.

{Gromadzone|Zbierane} przez nas {dane osobowe|informacje osobiste}:

Kiedy {wchodzisz|wkraczasz} na {stronę|witrynę} domena.eu, {automatycznie|automatycznie} zbieramy pewne informacje o Twoim {urządzeniu|sprzęcie}, w tym informacje o Twojej {przeglądarce internetowej|przeglądarce}, {adresie IP|IP}, {strefie czasowej|czasie} oraz niektórych {plikach cookie|ciasteczkach} {zainstalowanych|umieszczonych} na Twoim {urządzeniu|sprzęcie}. {Ponadto|Dodatkowo}, podczas {przeglądania|nawigacji} {strony|witryny}, zbieramy informacje o {poszczególnych|indywidualnych} {stronach internetowych|witrynach} lub {produktach|towarach}, które {przeglądasz|oglądasz}, jakie {strony|witryny} lub {frazy|wyrażenia} {wprowadzone|wpisane} w {wyszukiwarce|wyszukiwarkę} {skierowały Cię|przekierowały Cię} na naszą {Stronę|Witrynę} oraz o tym, w jaki sposób z {niej|niej} {korzystasz|używasz}. Te informacje {zbierane|gromadzone} {automatycznie|automatycznie} określamy mianem "{Informacji o urządzeniu|Danych o urządzeniu}". {Ponadto|Dodatkowo}, możemy {gromadzić|zbierać} {dane osobowe|informacje osobiste}, które nam {przekażesz|dostarczysz} (w tym, {między innymi|na przykład}, {imię|imiona}, {nazwisko|nazwiska}, {adres|adresy}, {informacje o płatnościach|dane płatnicze} itp.) na {etapie|stadium} {rejestracji|zapisu}, aby {umożliwić|umożliwić} {realizację|wykonanie} {umowy|kontraktu}.

Dlaczego {przetwarzamy|obrabiamy} Twoje dane?

Naszym {nadrzędnym|głównym} priorytetem jest zapewnienie {bezpieczeństwa danych|ochrony informacji} {klientów|konsumentów} / {użytkowników|użytkowników}, dlatego też możemy {przetwarzać|obrabiać} jedynie {ograniczone|limitowane} dane, tylko w takim {zakresie|obszarze}, w jakim jest to {absolutnie konieczne|bezwzględnie wymagane} do {utrzymania|podtrzymania} {funkcjonowania|działania} {Strony|Witryny}. {Informacje|Dane} {zbierane|gromadzone} automatycznie są {wykorzystywane|używane} {wyłącznie|jedynie} do identyfikacji {potencjalnych|możliwych} {przypadków|sytuacji} {nadużyć|nadużycia} oraz do {sporządzania|tworzenia} {danych|informacji} {statystycznych|statystyk} dotyczących {korzystania|użytkowania} z naszej {Strony internetowej|Witryny}. {Wspomniane|Mentioned} {dane statystyczne|statystyki} nie są {gromadzone|zbierane} w sposób {umożliwiający|pozwalający na} identyfikację {konkretnego|określonego} {użytkownika systemu|użytkownika}. Możesz {odwiedzić|wejść na} naszą {Stronę internetową|Witrynę} bez {konieczności|potrzeby} {ujawniania|ujawniania} nam swojej {tożsamości|identyfikacji} lub {przekazywania|udostępniania} jakichkolwiek {informacji|danych}, na {podstawie|zasadzie} których ktoś mógłby {rozpoznać|zidentyfikować} Cię jako {konkretną|określoną}, {możliwą do zidentyfikowania|identyfikowalną} osobę. Jeśli jednak {zechcesz|zdecydujesz się} {skorzystać|skorzystać} z niektórych {funkcji|opcji} {Strony|Witryny}, lub {chcesz|pragniesz} {otrzymywać|dostać} nasz {newsletter|biuletyn}, lub {podać|przekazać} inne {informacje|dane} poprzez {wypełnienie formularza|uzupełnienie formularza}, możesz {przekazać|podarować} nam swoje {dane osobowe|informacje osobiste}, takie jak {adres e-mail|e-mail}, {imię|imiona}, {nazwisko|nazwiska}, {miasto|miasta} w którym mieszkasz, {firma|firmy}, {organizacja|organizacje}, {numer telefonu|numery telefonu}. Możesz {zrezygnować|zaniechać} z {podawania|udzielania} nam swoich {danych osobowych|informacji osobistych}, jednak {wówczas|wtedy} możesz nie być w stanie {korzystać|skorzystać} z niektórych {funkcji|opcji} {Strony|Witryny}. Na {przykład|przykładzie}, nie {będziemy|będziemy mogli} {wysyłać|rozsyłać} Ci naszego {Newslettera|Biuletynu} lub {nawiązać|ustanowić} z Tobą {kontaktu|kontakty} {bezpośrednio|prosto} na {Stronie|Witrynie}. {Użytkownicy|Użytkownicy}, którzy nie są {pewni|przekonani}, które {informacje|dane} są {obowiązkowe|wymagane}, mogą {skontaktować|skontaktować się} się z nami {pisząc|wysyłając wiadomość} na adres biuro@domena.pl.

Twoje {prawa|uprawnienia}:

Jeśli jesteś {obywatelem|mieszkańcem} Unii Europejskiej, przysługują Ci następujące prawa związane z Twoimi {danymi osobowymi|informacjami osobistymi}:

 • {Prawo|Uprawnienie} do uzyskania informacji.
 • {Prawo|Uprawnienie} dostępu do informacji.
 • {Prawo|Uprawnienie} do korekty danych.
 • {Prawo|Uprawnienie} do usunięcia danych.
 • {Prawo|Uprawnienie} do ograniczenia przetwarzania danych.
 • {Prawo|Uprawnienie} do zastrzeżenia sposobu przetwarzania danych.
 • {Prawo|Uprawnienie} sprzeciwu.
 • {Prawa|Uprawnienia} odnoszące się do automatyzacji podejmowania decyzji i {profilowania|tworzenia profilu}.

Jeśli {chcesz|pragniesz|życzysz sobie} skorzystać z {tego prawa|tego uprawnienia}, skontaktuj się z nami za pośrednictwem {poniższych|podanych poniżej|wymienionych niżej} danych kontaktowych. {Dodatkowo|Ponadto|W dodatku}, jeśli jesteś {obywatelem|mieszkańcem} Unii Europejskiej, zaznaczamy, że {dane użytkownika|informacje o użytkowniku} mogą być przetwarzane w celu realizacji {ewentualnych|możliwych} umów z nim {zawartych|podpisanych} (np. w przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem {Strony|serwisu}) lub w celu realizacji naszych {uzasadnionych|słusznych} działań biznesowych {wymienionych powyżej|opisanych wcześniej}. {Dodatkowo|Ponadto|W dodatku} należy mieć na uwadze, że {informacje o użytkowniku|dane użytkownika} mogą być przekazywane {poza granice|za granicę|do krajów poza} Unii Europejskiej, w tym do {Kanady|Kanadyjskich terenów} i {Stanów Zjednoczonych|USA}.

{Linki|Łącza} do innych stron

Na naszej {Stronie internetowej|Witrynie internetowej} mogą znajdować się {linki|łącza} do innych {witryn|serwisów}, które nie stanowią naszej {własności|należności} ani nie są przez nas {nadzorowane|kontrolowane}. {Informujemy|Zaznaczamy|Podkreślamy}, że nie {ponosimy odpowiedzialności|jesteśmy odpowiedzialni} za inne strony internetowe ani za ich {praktyki|działania} związane z ochroną prywatności. Z tego {powodu|wniosku} {zachęcamy|motywujemy} do {świadomego|przemyślanego} opuszczenia naszej {strony|witryny} i zapoznania się z {polityką prywatności|zasadami ochrony prywatności} każdej strony internetowej, która może {gromadzić|zbierać|akumulować} dane osobowe.

{Ochrona|Zabezpieczenie} danych:

{Zapewniamy|Gwarantujemy} {bezpieczeństwo|ochronę} {informacji|danych} udostępnianych przez użytkownika na {serwerach komputerowych|naszych serwerach} w {środowisku kontrolowanym|kontrolowanym środowisku}, {bezpiecznym|zabezpieczonym}, {zabezpieczonym|ochronionym} przed {nieuprawnionym dostępem|dostępem osób nieuprawnionych}, {wykorzystaniem|użyciem} lub {ujawnieniem|rozpowszechnieniem}. W ramach {kontroli i nadzoru|nadzoru i kontroli} stosujemy odpowiednie {zabezpieczenia administracyjne|środki administracyjne}, {techniczne|technologiczne} i {fizyczne|materialne} w celu ochrony przed {nieuprawnionym dostępem|dostępem osób nieuprawnionych}, {wykorzystaniem|użyciem}, {modyfikacją|zmianą} i {ujawnieniem|rozpowszechnieniem} danych osobowych. {Nie możemy jednak zagwarantować|Nie jesteśmy jednak w stanie gwarantować} {bezpieczeństwa|ochrony} {transmisji danych|przesyłania danych} przez {sieć internetową|internet} lub {bezprzewodową|sieć bezprzewodową}

{Ujawnienie|Dyskrecja} informacji wynikających z {przepisów prawa|obowiązującego prawa}:

{Wszelkie|Jakiekolwiek} informacje, które {gromadzimy|zbieramy}, {wykorzystujemy|używamy} lub {otrzymujemy|zdobywamy}, zostaną {ujawnione|opublikowane}, jeśli jest to {wymagane|zgodne} {lub zgodne z prawem|wymagane przez prawo}, np. w celu {wywiązania się|spełnienia obowiązku} z wezwania do sądu lub {podobnego|analogicznego} postępowania prawnego oraz {wówczas|kiedy}, gdy w {dobrej wierze|dobrej woli} uznamy, że {ujawnienie|opublikowanie} jest {konieczne|niezbędne} w celu ochrony naszych {praw|uprawnień}, Twojego {bezpieczeństwa|poczęstowania} lub {bezpieczeństwa|poczęstowania} innych osób, {wykrycia|odsłonięcia} oszustwa lub w {odpowiedzi|reakcji} na wezwanie {organów rządowych|władz państwowych}.

{Informacje kontaktowe|Dane kontaktowe}:

Jeżeli {chcesz|pragniesz|życzysz sobie} się z nami {skontaktować|połączyć}, aby {uzyskać|zdobyć} więcej informacji na temat {niniejszej Polityki Prywatności|tej Polityki Prywatności} lub w {jakkolwiek|dowolnej} sprawie {mającej związek|mającej do czynienia} z Twoimi {prawami|uprawnieniami} i {danymi osobowymi|informacjami osobistymi}, możesz {wysłać|posłać} wiadomość e-mail na adres biuro@domena.pl.

POLITYKA PRYWATNOŚĆ 4 -synonimy

 1. {Informacje|Dane} ogólne

{Niniejsza|Ta} polityka {dotyczy|odnosi się do} Serwisu www, {funkcjonującego|działającego} pod adresem url: domena.pl {Operatorem|Zarządcą} serwisu oraz {Administratorem|Opiekunem} danych osobowych jest: nazawa towjej firmy ul. nazwa ulicy, Miasto kod pocztowy {Adres kontaktowy|Kontakt}, poczty elektronicznej operatora: biuro@domena.pl Operator jest {Administratorem|Opiekunem} Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych {podanych|wprowadzonych} dobrowolnie w Serwisie.

 • Serwis {wykorzystuje|używa} dane osobowe w następujących celach:
 • {Prowadzenie|Obsługa} newslettera
 • {Prowadzenie|Zarządzanie} systemem komentarzy
 • {Prowadzenie|Zarządzanie} forum internetowego
 • {Prowadzenie|Zarządzanie} rozmów typu chat online
 • {Prowadzenie|Zarządzanie} systemu ogłoszeń drobnych
 • {Prezentacja|Pokazanie} profil użytkownika innym użytkownikom
 • {Wyświetlanie|Pokazywanie} ogłoszeń użytkowników
 • {Obsługa|Zarządzanie} zapytań przez formularz
 • {Przygotowanie|Przyrządzanie}, pakowanie, wysyłka towarów
 • {Realizacja|Wykonanie} zamówionych usług
 • {Windykacja|Pobieranie} należności
 • {Prezentacja|Demonstracja} oferty lub informacji

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich {zachowaniu|działaniach} w następujący sposób:

 • {Poprzez|Za pomocą} dobrowolnie {wprowadzone|wstawione} w formularzach dane, które {zostają wprowadzone|są przenoszone} do systemów Operatora.
 • {Poprzez|Za pomocą} zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
 1. {Wybrane|Określone} metody ochrony danych {stosowane|używane} przez Operatora

{Miejsca|Punkty} logowania i wprowadzania danych osobowych są {chronione|zabezpieczone} w warstwie transmisji (certyfikat SSL). {Dzięki temu|W rezultacie} dane osobowe i dane logowania, {wprowadzone|wstawione} na stronie, {zostają|są} zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być {odczytane|odszyfrowane} jedynie na {docelowym|końcowym} serwerze. Dane osobowe {przechowywane|zapisane} w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie {posiadający|własny} Operator klucz może je {odczytać|odszyfrować}. {Dzięki temu|W rezultacie} dane są {chronione|zabezpieczone} na wypadek {wykradzenia|ukradzenia} bazy danych z serwera. Hasła użytkowników są przechowywane w {postaci|formie} hashowanej. {Funkcja|Mechanizm} hashująca działa {jednokierunkowo|w jednym kierunku} - nie jest {możliwe|dozwolone} odwrócenie jej działania, co stanowi {obecnie|aktualnie} {współczesny|nowoczesny} standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników. W serwisie jest {stosowana|wprowadzona} autentykacja dwuskładnikowa, co stanowi {dodatkową|ekstra} formę ochrony {logowania|dostępu} do Serwisu. Operator {okresowo|regularnie} zmienia swoje hasła {administracyjne|zarządcze}. {W celu|Dla} ochrony danych Operator {regularnie|systematycznie} wykonuje kopie bezpieczeństwa. {Istotnym|Ważnym} elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja {wszelkiego|każdego} oprogramowania, {wykorzystywanego|używanego} przez Operatora do {przetwarzania|obróbki} danych osobowych, co w {szczególności|szczególe} oznacza regularne aktualizacje {komponentów|elementów} programistycznych.

 1. Hosting

Serwis jest {hostowany|utrzymywany technicznie} na serwerach {operatora|dostawcy}: inna firma

 1. Twoje prawa i {dodatkowe|szczegółowe} informacje o sposobie {wykorzystania|użycia} danych

W {niektórych|określonych} sytuacjach Administrator ma prawo {przekazywać|udostępniać} Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to {niezbędne|konieczne} do wykonania {zawartej z Tobą umowy|umowy z Tobą} lub do {zrealizowania|spełnienia} obowiązków {ciążących|narzuconych} na Administratorze. Dotyczy to {takich|następujących} grup odbiorców:

 • firma hostingowa na zasadzie {powierzenia|delegowania}
 • kurierzy
 • operatorzy pocztowi
 • ubezpieczyciele
 • kancelarie prawne i {windykatorzy|pobierający długi}
 • banki
 • operatorzy płatności
 • organy publiczne
 • operatorzy systemu komentarzy
 • operatorzy {rozwiązania|systemu} typu chat online
 • {upoważnieni|autoryzowani} pracownicy i {współpracownicy|partnerzy}, którzy {korzystają|używają} z danych w celu {realizacji|osiągnięcia} celu działania strony
 • firmy, {świadczące|oferujące} usługi marketingu na rzecz Administratora

Twoje dane osobowe {przetwarzane|obróbka} przez Administratora nie {dłużej|ponad}, niż jest to konieczne do wykonania {związanych z nimi czynności|czynności z nimi związanych} określonych {osobnymi|indywidualnymi} przepisami (np. o {prowadzeniu rachunkowości|księgowości}). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą {przetwarzane|obrabiane} dłużej niż przez 3 lata.

{Przysługuje|Należy} Ci prawo żądania od Administratora:

 •  dostępu do {danych osobowych Ciebie dotyczących|Twoich danych osobowych},
 •  ich {sprostowania|poprawy},
 • {usunięcia|wykasowania},
 • {ograniczenia przetwarzania|ograniczenia w przetwarzaniu},
 • oraz {przenoszenia danych|transferu danych}.

{Przysługuje|Należy} Ci prawo do złożenia {sprzeciwu|protestu} w zakresie przetwarzania {wskazanego|podanego} w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu {wykonania|realizacji} prawnie uzasadnionych interesów {realizowanych|osiąganych} przez Administratora, w tym profilowania, {przy czym|jednakże} prawo {sprzeciwu|protestu} nie będzie mogło być {wykonane|zastosowane} w przypadku {istnienia|obecności} ważnych prawnie uzasadnionych {podstaw|fundamentów} do przetwarzania, {nadrzędnych|ważniejszych} wobec {Ciebie|Twoich} interesów, praw i wolności, w szczególności {ustalenia|określenia}, dochodzenia lub obrony roszczeń. Na {działania|akcje} Administratora {przysługuje|należy} skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. {Podanie|Dostarczenie} danych osobowych jest {dobrowolne|opcjonalne}, lecz niezbędne do {obsługi|serwisowania} Serwisu. {W stosunku do Ciebie|W Twoim przypadku} mogą być {podejmowane|realizowane} czynności {polegające|opierające się} na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu {świadczenia|dostarczania} usług w ramach {zawartej umowy|umowy zawartej} oraz w celu {prowadzenia|realizacji} przez Administratora marketingu {bezpośredniego|prostego}. Dane osobowe nie są {przekazywane|przesyłane} {od|do} krajów trzecich w {rozumieniu|znaczeniu} przepisów o ochronie danych osobowych. {Oznacza|Znaczy} to, że nie {przesyłamy|wysyłamy} ich {poza teren|za granice} Unii Europejskiej.

 1. {Dane|Informacje} w formularzach

{Portal|Serwis} gromadzi {dane|informacje} {wprowadzane|podane} dobrowolnie przez {klienta|użytkownika}, w tym dane osobowe, o ile zostaną one {wprowadzone|podane}. {Portal|Serwis} może {zarejestrować|zapisać} {dane|informacje} o parametrach połączenia ({znacznik|oznaczenie} czasu, adres IP). {Portal|Serwis}, w niektórych sytuacjach, może {zarejestrować|zapisać} {dane|informacje} ułatwiające powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail {klienta|użytkownika} {wypełniającego|wpisującego} formularz. W takim przypadku adres e-mail {klienta|użytkownika} pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz. Dane {wprowadzone|podane} w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu {zrealizowania|dokonania} procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub {kontaktu|interakcji} handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w jasny sposób {wskazuje|informuje}, do czego on służy.

 1. {Rejestr|Logi} Administratora

{Dane|Informacje} o {zachowaniu|aktywności} użytkowników w serwisie mogą {być rejestrowane|podlegać logowaniu}. Te dane są wykorzystywane do {zarządzania|administrowania} serwisem.

 1. {Znaczące|Istotne} strategie marketingowe

{Działający|Operator} stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, za pośrednictwem Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). {Działający|Operator} nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane {dane|informacje}. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym {klienta|użytkownika}. W zakresie informacji o preferencjach {klienta|użytkownika} gromadzonych przez sieć reklamową Google, {klient|użytkownik} może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies za pomocą narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/ {Działający|Operator} stosuje techniki remarketingowe, umożliwiające dopasowanie komunikatów reklamowych do zachowania {klienta|użytkownika} na stronie, co może sprawiać wrażenie, że dane osobowe {klienta|użytkownika} są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od {Działającego|Operatora} do operatorów reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie. {Działający|Operator} korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia sprawia, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba zarejestrowana u niego korzysta z {Portal|Serwis}. Bazuje w tym przypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, {Działający|Operator} nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym {klienta|użytkownika}. {Działający|Operator} stosuje rozwiązanie badające zachowanie {klientów|użytkowników} poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te {dane|informacje} są anonimizowane zanim zostaną przekazane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe. {Działający|Operator} stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie {Portal|Serwis}u w odniesieniu do {klientów|użytkowników}, np. mogące wysłać emaila do {klienta|użytkownika} po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile {wyraził|dał} on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od {Działającego|Operatora}.

Opinie

OPINIE

Zobacz co o nas mówią