05-090 Raszyn ul. Ogrodowa 2, Woj. Mazowieckie

Pobierz katalog z cennikiem hurtowym

Adres e-mail*:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu obsługi zapytania wysłanego przez formularz kontaktowy zgodnie z polityką prywatności.

Regulamin

Regulamin - synonimy

§1

 1. {Właścicielem|Posiadaczem} {Sklepu|Sklepu internetowego} jest:

  nazwa firmy
  ul. ulica, miasto
  NIP 000-000-00-00
  Adres email: twojmail@mail.com

  dalej {zwanym|nazywanym} {Sprzedawcą|Dostawcą}

 2. Na {podstawie|bazie} niniejszego {regulaminu|zasad} (zwany dalej {Regulaminem|Zasadami}) {sklep|punkt sprzedaży} {internetowy|online} pod adresem domena.pl (zwany dalej {Sklepem|Punktem sprzedaży}) prowadzi {sprzedaż|transakcje} za {pośrednictwem|za pomocą} sieci Internet.
 3. {Regulamin|Zasady} stanowi {integralną|nierozerwalną} część {umowy sprzedaży|transakcji} {zawieranej|podpisanej} z {Klientem|Kontrahentem}.
 4. {Klientem|Kontrahentem} (zwany dalej {Klientem|Kontrahentem}) może być: 
  • Osoba fizyczna pełnoletnia prowadząca {działalność gospodarczą|biznes}, zamieszkała na {terenie|obszarze} Polski lub Unii Europejskiej. 
  • Osoba prawna lub {jednostka organizacyjna|organizacja} {nieposiadająca osobowości prawnej|bez osobowości prawnej}, {upoważniona|zdolna} do podejmowania decyzji za ten {podmiot|entitet}. 
  • {Pełnoletnia|Dorosła} osoba fizyczna, która posiada {zdolność do czynności prawnych|zdolność prawna} i {zamieszkuje|mieszka} na {terenie|obszarze} Polski lub Unii Europejskiej. 
  • {Osoba niepełnoletnia|Młodociana}, która {działa|działania} za {zgodą|zezwoleniem} rodzica/opiekuna {prawnego|legalnego}.
 5. {Konsumentem|Użytkownikiem} (zwany dalej {Konsumentem|Użytkownikiem}) zgodnie z art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późniejszymi {zmianami|modyfikacjami}) jest osoba fizyczna {składająca zamówienie|realizująca zakup} w {Sklepie|Punkcie sprzedaży}, a tym samym {dokonująca|realizująca} {czynności prawnej|transakcję} {niezwiązanej bezpośrednio|niebezpośrednio związanej} z jej {działalnością gospodarczą|biznesem} lub {zawodową|profesją}.
 6. {Klient|Kontrahent} może {zamówić|zlecić} {dostępne|dostarczone} w {sklepie|punkcie sprzedaży} {rzeczy ruchome|towary} (zwane dalej {Towarem|Produktem}), które są {przedmiotem|celem} {umowy sprzedaży|transakcji} między {Sklepem|Punktem sprzedaży} a {Klientem|Kontrahentem}.
 7. W {Sklepie|Punkcie sprzedaży} sprzedawane są {towary|produkty} nowe, {wolne od wad prawnych i fizycznych|bez wad prawnych i fizycznych}. {Towary|Produkty} z {widocznymi wadami|defektami} lub śladami {użytkowania|zużycia} są w {sklepie|punkcie sprzedaży} {oznaczone|zaznaczone} w {widoczny sposób|jasny sposób}. Obowiązujące {przepisy prawne|ustawy} określają {odpowiedzialność|obowiązki} za wady, w tym art. 12 ust. 1 pkt 13, ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014. poz. 827 z późn. zm.) oraz art. 5561-5563 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964. nr 16, poz. 93 z późn. zm.
 8. {Ceny|Koszty} {Towarów|Produktów} {podane|wymienione} w {Sklepie|Punkcie sprzedaży} są {cenami brutto|kosztami brutto} i zawierają podatek VAT.
 9. {Informacje|Dane} znajdujące się na {stronie|witrynie} {Sklepu|Punktu sprzedaży} nie stanowią {oferty|propozycji} w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 10. Zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 z późn. zm.) {konsumentem|użytkownikiem} (zwany dalej {Konsumentem|Użytkownikiem}) jest osoba fizyczna {dokonująca|realizująca} ze {sklepem|punktem sprzedaży} {czynności prawnej|transakcji} {niezwiązanej bezpośrednio|niebezpośrednio związanej} z jej {działalnością zawodową|profesją} lub {gospodarczą|biznesem}.

§2

Aby {złożyć|zrealizować} {poprawne|skuteczne} zamówienie w {Sklepie|Punkcie sprzedaży} {Klient|Kontrahent} musi: a) {Dodać|Umieścić} {Towar|Produkt} do koszyka. b) {Przejść|Udać się} do kasy. c) {Wybrać|Określić} sposób dostawy. d) {Podać|Dostarczyć} dane niezbędne do {weryfikacji|potwierdzenia} {Klienta|Kontrahenta} i odbioru {Towaru|Produktu}.

{Sklep|Punkt sprzedaży} {potwierdzi|zweryfikuje} {otrzymanie|odebranie} zamówienia poprzez {wysłanie|przesłanie} wiadomości e-mail na adres e-mail {podany|wskazany} przy {składaniu|realizacji} zamówienia. Wiadomość e-mail będzie {zawierała|obejmowała} {podsumowanie|zbiorczy wykaz} danych {Klienta|Kontrahenta} i {podsumowanie|wykaz} zamówionego {Towaru|Produktu}.

Jeśli {podane|dostarczone} przez {Klienta|Kontrahenta} dane są {niepełne|niekompletne} lub {błędne|nieprawidłowe}, {Sklep|Punkt sprzedaży} {skontaktuje się|nawiąże kontakt} z {Klientem|Kontrahentem} w celu {skorygowania|poprawienia} ewentualnych {błędów|iżbkań} i braków.

{Klient|Kontrahent} {składając|realizując} zamówienie {składa|przedstawia} ofertę {zawarcia|podpisania} {umowy sprzedaży|transakcji} {wybranych|selekcjonowanych} {Towarów|Produktów}.

{Wiążąca|Obowiązująca} dla obu stron jest informacja {zamieszczona|opublikowana} na {stronie internetowej|witrynie} {Sklepu|Punktu sprzedaży} przy {kupowanym|zakupionym} {Towarze|Produkcie} w chwili {składania|realizowania} {Zamówienia|Transakcji}.

Po {złożeniu|realizacji} zamówienia zostanie ono {zweryfikowane|sprawdzone} przez {Sklep|Punkt sprzedaży}. Następnie {Sklep|Punkt sprzedaży} {prześle|wysyła} {Klientowi|Kontrahentowi} na adres e-mail informację o {przyjęciu|akceptacji} zamówienia, które {oznacza|symbolizuje} {oświadczenie|deklarację} {Sprzedawcy|Dostawcy} o {przyjęciu|akceptacji} oferty i z chwilą jej {wysłania|przesłania} zostaje {zawarta|podpisana} {umowa sprzedaży|transakcja}.

§3

{Sklep|Punkt sprzedaży} {wysyła|dostarcza} zamówiony {Towar|Produkt} za pośrednictwem {firm kurierskich|usług kurierskich}. Zgodnie z art. 545 par 2 kodeksu cywilnego w razie {przesłania|dostarczenia} towaru na miejsce {przeznaczenia|odbioru} za {pośrednictwem|przy udziale} {przewoźnika|kuriera}, {Klient|Kontrahent} {obowiązany|zobowiązany} jest {zbadać|sprawdzić} {przesyłkę|towar} w czasie i w {sposób|metodę} {przyjęty|zwyczajowy} przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli {stwierdził|dostrzegł}, że w czasie {przewozu|transportu} nastąpił {ubytek|brak} lub {uszkodzenie|zniszczenie} {Towaru|Produktu}, {obowiązany|zobowiązany} jest {dokonać|podjąć} wszelkich {czynności|działań} {niezbędnych|koniecznych} do {ustalenia|określenia} {odpowiedzialności|liwości} {przewoźnika|kuriera}.

§4

 1. {Klienci|Kontrahenci} mają {możliwość|opcję} wyboru jednej z {wielu|licznych} opcji płatności:
  • {Płatność|Zapłata} przelewem lub przekazem bankowym na {wskazany|określony} rachunek bankowy. 
  • {Płatności|Transakcje} elektroniczna za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl
  • {Płatność|Zapłata} przy odbiorze 
  • {Odbiór|Przyjęcie} osobisty
 2.  {Koszty|Opłaty} {wysyłki|dostawy} są {wyszczególnione|wymienione} w {podsumowaniu|rezultatach} zamówienia.
 1.  {Zapłata|Płatność} za towar i {przesyłkę|dostawę} jest {wymagana|konieczna} w celu {wydania|przekazania} towaru.
 2. {Klient|Kontrahent} musi {zapłacić|zrealizować płatność} pełną {wartość|kwotę} zamówienia, {niezależnie|bez względu} od {sposobu|metody} zapłaty lub dostawy.
 3. {Sklep|Punkt sprzedaży} {poinformuje|powiadomi} klienta, jeśli ten {nie dokona|nie zrealizuje} {zapłaty|płatności} w ciągu 7 dni roboczych (lub płatności za pobraniem) i {wyznaczy|ustali} {ostateczny|końcowy} termin płatności. {Sklep|Punkt sprzedaży} może {odstąpić|rezygnować} od {umowy sprzedaży|transakcji}, jeżeli należność {nie zostanie uregulowana|nie będzie zapłacona} w {określonym|ustalonym} terminie.
 4. {Czas|Okres} {realizacji|wykonania} zamówienia {rozpoczyna się|zaczyna} od momentu {zaksięgowania|zapisania} {pieniędzy|środków} na {rachunku bankowym|koncie} {Sklepu|Punktu sprzedaży} (za {wyjątkiem|z wyłączeniem} płatności pobraniowych).
 5. {Zamówienia|Transakcje} za pobraniem {liczone są|są liczona} od dnia {następnego|późniejszego}, {roboczego|pracującego} po {potwierdzeniu|zaakceptowaniu} zamówienia przez {Sklep|Punkt sprzedaży} zgodnie z §3 ust. 6.

§5

 1. Zgodnie z {ustawą|aktem prawnym} z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, {Konsument|Kupujący} ma prawo {odstąpić|zrezygnować} od umowy bez podania przyczyn.
 2. {Odstąpienie|Rezygnacja} od umowy jest {skuteczne|ważne}, jeżeli {Konsument|Kupujący} złoży {oświadczenie|deklarację} o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od dnia {otrzymania|dostarczenia} towaru. Do {zachowania|utrzymania} terminu {wystarczy|dosyć} złożenie oświadczenia przed jego {upływem|zakończeniem}. Do złożenia oświadczenia można użyć {dowolnej|jakiejkolwiek} formy, np.: 
  • {Formularza|Dokumentu} zwrotu od umowy z Załącznika nr 1 
  • Poczty e-mail na adres: b2b@dmslimited.com.pl
  • Listownie na adres {Sklepu|Punktu sprzedaży} wskazany w par 1.
 3. {Konsument|Kupujący} zwraca {Towar|Produkt} do {Sklepu|Punktu sprzedaży} w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o {odstąpieniu|rezygnacji} od umowy na {własny koszt|swoją odpowiedzialność}.
  W terminie 14 dni od dnia {otrzymania|odebrania} oświadczenia {Sklep|Punkt sprzedaży} dokona {zwrotu|restytucji} środków. {Sklep|Punkt sprzedaży} może {wstrzymać się|zawiesić} ze {zwrotem|restytucją} płatności do czasu {otrzymania|odebrania} {Towaru|Produktu} z powrotem lub {dostarczenia|doręczenia} przez {Konsumenta|Kupującego} dowodu jego {odesłania|wysłania}, w zależności od tego, które {zdarzenie|wydarzenie} nastąpi {wcześniej|szybciej}.
 1. {Sklep|Punkt sprzedaży} dokonuje {zwrotu|restytucji} środków pieniężnych przy użyciu {takiego samego|identycznego} sposobu {zapłaty|płatności}, jakiego użył {Konsument|Kupujący}. W przypadku płatności kartą, płatności przy {odbiorze|dostawie} i innych, w których {zwrot|restytucja} jest {niemożliwy|nieosiągalny}, zwrot środków {dokonywany|wykonany} jest na {rachunek bankowy|konto bankowe} {Konsumenta|Kupującego}.
 2. {Konsument|Kupujący} {pokrywa|opłaca} wszystkie {bezpośrednie|dyrektywne} koszty {zwrotu|restytucji} {Towaru|Produktu} (np. koszty {opakowania|pakowania} i {wysyłki|dostawy}).
 3. W przypadku, gdy {Konsument|Kupujący} wybrał {inny|różny} niż najtańszy sposób {dostarczenia|dostawy} oferowany przez {Sklep|Punkt sprzedaży}, {Sklep|Punkt sprzedaży} nie zwraca {Konsumentowi|Kupującemu}/Przedsiębiorcy poniesionych przez niego {dodatkowych|ekstra} kosztów. {Sklep|Punkt sprzedaży} zwróci {Konsumentowi|Kupującemu} jedynie koszt {dostawy|dostarczenia} w najniższej cenie.
 4. {Konsument|Kupujący} nie ma prawa do {odstąpienia|rezygnacji} od umowy: 
 • Gdy {przedmiotem|celem} umowy jest {Towar|Produkt} {nieprefabrykowany|niewyprodukowany masowo}, {wyprodukowany|stworzony} według specyfikacji {Klienta|Kupującego} lub służący {zaspokojeniu|zadowoleniu} jego {zindywidualizowanych|osobistych} potrzeb.
  Produkty takie są w sklepie {oznaczone|wyróżnione} i {charakteryzują się|są opisane} takimi {zwrotami|określeniami} jak "indywidualny", "personalizowany".
 • Gdy {przedmiotem|celem} świadczenia są {Towary|Produkty}, które po {dostarczeniu|dostawie} są nierozłącznie {połączone|związane} z innymi {Towarami|Produktami}. 
 • W przypadku, gdy {przedmiotem|celem} świadczenia jest {towar|produkt} łatwo {psujący się|ulegający zepsuciu} lub z {krótkotrwałą|niskotrwałą} datą {ważności|trwałości}.
 • W przypadku świadczenia {usług|serwisów}, jeżeli {Sklep|Punkt sprzedaży} {wykonał|dokonał} w pełni usługę za {wyraźną|jasną} zgodą {Klienta|Kupującego}, który został {poinformowany|powiadomiony} przed {rozpoczęciem|startem} świadczenia, że nie będzie mógł już skorzystać z prawa {odstąpienia|rezygnacji} od umowy. 
 • W przypadku {dostarczanie|dostarczania} treści {cyfrowych|elektronicznych}, które nie są {zapisane|przechowywane} na {nośniku|medium} materialnym, jeżeli {spełnianie|realizowanie} świadczenia rozpoczęło się za {wyraźną|jasną} zgodą {Klienta|Kupującego} przed {upływem|zakończeniem} terminu do {odstąpienia|rezygnacji} od umowy i po {poinformowaniu|powiadomieniu} go przez {Sklep|Punkt sprzedaży} o {utracie|stracie} prawa {odstąpienia|rezygnacji} od umowy.
 • W przypadku, gdy {przedmiot|cel} świadczenia dotyczy {Towarów|Produktów}, które zostały dostarczone w {zapieczętowanym|uszczełnionym} {opakowaniu|pakowaniu}, a po otwarciu produkt nie może być {ponownie|znów} wykorzystany ze względu na {ochronę|zabezpieczenie} zdrowia lub {względy|powody} higieniczne. Jeżeli {opakowanie|pakowanie} zostało otwarte po {dostarczeniu|dostawie}, {Towar|Produkt} nie {podlega|ulega} zwrotowi.
 1. Zgodnie z art. 31 {ustawy|aktu prawnego} z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, umowy nie {uważa się|traktuje} za {zawartą|podpisaną}, jeżeli {odstąpiono|zrezygnowano} od umowy {zawartej|podpisanej} na odległość lub poza {lokałem|miejsce} przedsiębiorstwa.
 2. {Konsument|Kupujący} {ponosi|przyjmuje na siebie} {odpowiedzialność|zasadę odpowiedzialności} za {zmniejszenie|spadek} {wartości|ceny} {Towaru|Produktu} będące {wynikiem|rezultatem} korzystania z niego w sposób {wykraczający|przekraczający} poza {konieczny|niezbędny} do stwierdzenia jego {charakteru|natury}, {cech|atrybutów} i {funkcjonowania|działania}.

§6

 1. Wszystkie {reklamacje|zażalenia} dotyczące {usług|serwisów} oferowanych przez {Sklep|Punkt sprzedaży} powinny być skierowane na {adresy|miejsca} wymienione w paragrafie 1 ust. 1 {niniejszego|tego} Regulaminu, podając następujące {dane|informacje}: {imię|imiona}, {nazwisko|nazwiska}, {nazwa|nazwy}, {adres|adresy}, {data|termin} zawarcia {umowy|kontraktu}, {przedmiot|cel} {umowy|kontraktu}, {data|termin} wykrycia {wady|defektu}, {rodzaj|typ} {wady|defektu}, {roszczenie|zażalenie}, {potwierdzenie|dowód} istnienia {wady|defektu} w chwili wydania {rzeczy|towaru}, {dane|informacje} kontaktowe (e-mail), oraz ewentualne {zdjęcia|obrazki} i inne {informacje|dane}, które mogą mieć wpływ na {proces|przebieg} {reklamacji|zażalenia}.
 2. {Odpowiedzialność|Zobowiązanie} {Sklepu|Punktu sprzedaży} wobec {Konsumenta|Klienta} wynika z {przepisów|ustaw} o {rękojmi|gwarancji}, które reguluje {ustawa|akt prawny} z dnia 23.04.1964 r. {Kodeks cywilny|Prawo cywilne}. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) przez {okres|czas} 24 miesięcy.
 3. Jeżeli {Towar|Produkt} jest niezgodny z {Umową|Kontraktem}, {Konsument|Klient} może odesłać {Towar|Produkt} do {Sklepu|Punktu sprzedaży} wraz z opisem {niezgodności|niedopasowania}.
 4. W załączniku nr 2 znajduje się wzór {formularza|dokumentu} {reklamacyjnego|zażaleniowego}.
 5. W ciągu 14 dni {Sklep|Punkt sprzedaży} ustosunkuje się do {reklamacji|zażalenia} {konsumenta|klienta} z {opisem|szczegółami} i {wyjaśnieniem|objaśnieniem} {niezgodności|niedopasowania} {Towaru|Produktu} z {umową|kontraktem}.
 6. W przypadku wystąpienia {wady|defektu}, {Konsument|Klient} może żądać od {Sklepu|Punktu sprzedaży} (w ramach {rękojmi|gwarancji}): 
 • {Odstąpienia|Rezygnacji} od {umowy|kontraktu}, jeśli {wada|defekt} jest istotna.
 • {Wymiany|Zastąpienia} {Towaru|Produktu} na {fabrycznie|produkt} nowy.
 • {Obniżenia|Redukcji} ceny {Towaru|Produktu}. 
 • {Naprawy|Poprawki} {Towaru|Produktu}. 

W ciągu 14 dni od otrzymania {żądania|prośby}, {Sklep|Punkt sprzedaży} ustosunkuje się do {zapytań|pytań} {Konsumenta|Klienta}. Przy {rozpatrywaniu|przeanalizowaniu} {żądania|prośby} {Konsumenta|Klienta}, {Sklep|Punkt sprzedaży} weźmie pod uwagę następujące {okoliczności|faktory}: 

 • {Łatwość|Prostota} i {szybkość|prędkość}, z jaką {towar|produkt} może zostać {wymieniony|zastąpiony} lub {naprawiony|poprawiony}. 
 • Czy {towar|produkt} był wcześniej {reklamowany|zgłaszany}. 
 • {Rodzaj|Typ} {wady|defektu}, czy jest ona {istotna|ważna} czy {nieistotna|mało ważna}.
 1. {Sklep|Punkt sprzedaży} może {odmówić|zrezygnować} {wymiany|zastąpienia} lub {naprawy|poprawki} {Towaru|Produktu} na {życzenie|prośbę} {Konsumenta|Klienta}, jeżeli {wymiana|zastąpienie} lub {naprawa|poprawka} nie jest {możliwa|realna} lub byłaby {zbyt kosztowna|droga}. W takich {przypadkach|sytuacjach}, {Sklep|Punkt sprzedaży} zaproponuje {alternatywne|inne} {rozwiązanie|rozstrzygnięcie}.
 2. {Pozasądowe|Polubowne} dochodzenie {roszczeń|zwrotów} i {postępowanie|procedura} {reklamacyjna|zażaleniowa} jest {dostępne|osiągalne} dla każdego {Konsumenta|Klienta}. {Konsument|Klient} może złożyć {skargę|zażalenie} w celu skorzystania z {możliwości|opcji} polubownego {rozstrzygania|rozwiązania} {sporów|konfliktów} dotyczących {zakupów|transakcji} internetowych:
 • za {pośrednictwem|pomocą} {wojewódzkiego|regionalnego} inspektora {Inspekcji Handlowej|Nadzoru Handlowego}, {lista|spis} dostępna jest na {stronie|serwisie}: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595 
 • za {pośrednictwem|pomocą} {unijnej|europejskiej} {platformy|strony} internetowej ODR, dostępnej pod {adresem|linkiem}: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 • Ze {względu|ze względu} na {lokalizację|miejsce} {Sklepu|Punktu sprzedaży}, sprawa może zostać {skierowana|złorzona} bezpośrednio do Wojewódzki {Inspektorat|Urząd} Inspekcji Handlowej w {Katowicach|miasto Katowice}, ul. Brata Alberta 4, 40-951 Katowice https://katowice.wiih.gov.pl/index.php?c=page&id=61

{Obowiązujące|Ważne} {przepisy|ustawy} {prawa|prawne}, które mają {zastosowanie|wpływ} do {sporów|konfliktów} konsumenckich (w szczególności {ustawa|akt prawny} z dnia 23.09.2016 r. o {pozasądowym|polubownym} rozwiązywaniu sporów konsumenckich) określają {tryb|schemat} {postępowania|procedury} w sprawie {pozasądowego|polubownego} rozwiązywania {sporów|konfliktów}.

 1. W {przypadku|sytuacji}, kiedy {Klient|Zamawiający} nie jest {Konsumentem|Klientem indywidualnym} na podstawie art 558 {kodeksu cywilnego|prawa cywilnego}, {odpowiedzialność|zobowiązanie} {Sklepu|Punktu sprzedaży} z tytułu {rękojmi|gwarancji} jest {wyłączona|zaniechana}.

§7

 1. {Sprzedający|Dostawca} {zapewnia|gwarantuje} {dostęp|możliwość korzystania} do {Sklepu|Sklepu online} {internetowego|} {każdego dnia|24/7}, {z zastrzeżeniem|z wyjątkiem} {prawa|możliwości} do {ograniczenia|zawieszenia} {dostępu|użytkowania} do {niego|tego} w {celu|dążąc do} {usunięcia|naprawy} {awarii|usterki} {bądź|lub} {poprawy|ulepszenia} {jego|swojego} {funkcjonalności|wydajności}.
 2. {Sklep|Punkt sprzedaży} {oferuje|świadczy} {następujące|wymienione poniżej} {usługi|serwisy} {drogą|za pomocą} {elektroniczną|internetu}, m.in.: 
 • {Kontakt|Komunikację} za {pomocą|poprzez} {formularza|formularz kontaktowy}. 
 • {Okresowe|Cykliczne} {wysyłanie|rozesyłanie} {wiadomości|informacji} za {pośrednictwem|poprzez} {newslettera|biuletyn informacyjny}. 
 • {Publikowanie|Dodawanie} {komentarzy|opinii} o {Towarach|Produktach}. 
 • {Polecanie|Rekomendowanie} {produktów|towarów} {znajomym|osobom znanych}. 
 • {Rejestrację|Zapis}, {logowanie|wejście} i {zarządzanie|obsługę} {Kontem|Profilu} {Klienta|Użytkownika}.
 1. W {przypadku|sytuacji}, {gdy|jeśli} {Sklep|Punkt sprzedaży} {stwierdzi|zauważy} {działania|aktywności} na {jego|swoją} {szkodę|niekorzyść} lub {naruszających|łamiących} {Regulamin|Zasady}, {Sklep|Punkt sprzedaży} może {zablokować|zawiesić}, {ograniczyć|zredukować} lub {usunąć|zakończyć} {dostęp|dostępność} {Klienta|Użytkownika} do {usług|serwisów} {opisanych|wymienionych} w {ust.|punkt} 2. O {zablokowaniu|blokadzie} lub {ograniczeniu|redukcji} {dostępu|dostępności} {Sklep|Punkt sprzedaży} {poinformuje|powiadomi} {Klienta|Użytkownika} za {pośrednictwem|drogą} {poczty|wiadomości} {elektronicznej|e-mailowej} na {adres|e-mail} {podany|wskazany} w {formularzu|formularzu kontaktowym}.

§8

{Sklep|Punkt sprzedaży} {przetwarza|obrabia} {dane osobowe|informacje personalne} {Klientów|Użytkowników} {zgodnie|zgodnie z} {obowiązującym|aktualnym} {prawem|prawem obowiązującym}, w {sposób|metodę} {opisany|wskazany} w {Polityce|Dokumencie} {Prywatności|Ochrony prywatności}.

§9

Do {poprawnego|prawidłowego} {korzystania|używania} ze {Sklepu|Sklepu internetowego} {niezbędne|wymagane} jest: 

 • {Akceptacja|Zgoda na} {korzystania|używania} z {funkcjonalnych|praktycznych} {plików cookie|ciasteczek}. 
 • {Aktywne|Działające} {konto|adres} {poczty elektronicznej|e-mail}. 
 • {Włączona|Aktywna} {obsługa|funkcja} {JavaScript|JS}. 
 • {Urządzenie|Sprzęt} {końcowe|użytkownika} (np. {komputer|PC}, {tablet|tablica} lub {smartfon|telefon komórkowy} z {dostępem|połączeniem} do {Internetu|sieci} i przeglądarką {internetową|online}, np. Internet Explorer. {Mozilla Firefox|Firefox}. Opera. Safari).

§10

 1. {Niniejszy|Ten} {Regulamin|Dokument} {obowiązuje|ma zastosowanie} {od dnia|od momentu} {opublikowania|udostępnienia} go na {Stronie|Witrynie} {Internetowej|Online} {Sklepu|Punktu sprzedaży}.
 2. {Niniejszy|Ten} {Regulamin|Dokument} {może|ma możliwość} {być|zostać} {zmodyfikowany|zmieniony}.
 3. {Zmiany|Modifikacje} {Regulaminu|Dokumentu} {będą|zostaną} {również|także} {zamieszczane|umieszczone} na {Stronie|Witrynie} {Internetowej|Online} {Sklepu|Punktu sprzedaży}.
 4. {Klient|Użytkownik} {będzie|otrzyma} {otrzymywał|dostawał} {informacje|wiadomości} o {wszelkich|każdych} {zmianach|modifikacjach} {Regulaminu|Dokumentu} na {adres|adres} {e-mail|e-mailowy} {podany|wskazany} w {ustawieniach|konfiguracji} {swojego|jego} {konta|profilu}.
 5. {Po upływie|Po} 14 {dni|dób} od {ich|jego} {opublikowania|udostępnienia}, {zmiany|modifikacje} {Regulaminu|Dokumentu} {będą|zostaną} {obowiązywać|zastosowane} {po|} {ich|jego} {opublikowaniu|udostępnieniu} na {stronie|witrynie} {Sklepu|Punktu sprzedaży}.
 6. {W przypadku|Jeśli} {posiadania|jest posiadaczem} przez {Klienta|Użytkownika} {konta|profilu} na {Stronie|Witrynie} {Internetowej|Online} {Sklepu|Punktu sprzedaży}, {Sklep|Punkt sprzedaży} {będzie|zostanie} {uznawał|potraktowany}, że {Klient|Użytkownik} {zaakceptował|zgadza się na} {zmiany|modifikacje} {Regulaminu|Dokumentu} jeśli {ten|on} {nie usunął|nie skasował} {konta|profilu} {Klienta|Użytkownika}.
 7. {W sprawach|W kwestiach} {nieuregulowanych|niewymienionych} w {niniejszym|tym} {Regulaminie|Dokumencie} {zastosowanie|zastosowane} {mają|będą} {przepisy|regulacje} {prawa|ustawy} {polskiego|z Polski}.

Załącznik nr 1

WZÓR {FORMULARZ|DRUK} {ODSTĄPIENIA OD|REZYGNACJI Z} UMOWY

(wypełnij {ten dokument|ten formularz}, {jeżeli|jeśli|gdy} chcesz {odstąpić od|zrezygnować z} umowy)

nazwa firmy
ulica , miasto
NIP 000-000-00-00
Adres email: twojmail@mail.com 

Ja {............................................. (imię i nazwisko)} {odstępuję od|rezygnuję z} umowy zawartej {w dniu|dnia} {................... (data zawarcia umowy)} i {zwracam|oddaję} {następujący|poniższy} {Towar|Produkt}: {................................................... (nazwa towaru|nazwa produktu)}. 

{Imię i Nazwisko|Dane} {odstępującego od|rezygnującego z} umowy: .............................. {Adres|Lokalizacja} {odstępującego od|rezygnującego z} umowy: .............................. 

{Numer konta|Dane bankowe} {odstępującego od|rezygnującego z} umowy: .............................. Data {odstąpienia od|rezygnacji z} umowy: .............................. 

{Podpis|Sygnatura} {odstępującego od|rezygnującego z} umowy: (jeśli formularz {wysyłany|przesłany} {w formie|jako} {pisemnej|dokument})

Załącznik nr 2

WZÓR {FORMULARZ|DRUK} {REKLAMACYJNY|ZGŁOSZENIA REKLAMACJI}

(wypełnij {ten dokument|ten formularz}, {jeżeli|jeśli|gdy} chcesz {złożyć reklamację|zgłosić problem} {dla|dotyczący} danego {Towaru|Produktu})

nazwa firmy
ulica , miasto
NIP 000-000-00-00
Adres email: twojmail@mail.com 

Ja {............................................. (imię i nazwisko)} {informuję|zawiadamiam} {Sprzedawcę|Dostawcę} o {wykryciu|znalezieniu} w {produkcie|towarze} .................................. (nazwa produktu)

{następujących|poniższych} wad: ............................... (szczegółowy opis wykrytych wad). Data {wykrycia|odkrycia} wady: .............................. 

{Żądania|Roszczenia}: .............................. (np. wymiana {towaru|produktu} na nowy, {naprawa|serwisowanie} {towaru|produktu}, obniżenie ceny, {odstąpienie od|rezygnacja z} umowy - jeśłi wada jest istotna). 

{Imię i Nazwisko|Dane} {składającego reklamację|zgłaszającego problem}: ..............................

{Adres|Lokalizacja} {składającego reklamację|zgłaszającego problem}: .............................. 

{Numer konta|Dane bankowe} {składającego reklamację|zgłaszającego problem}: .............................. 

Data {złożenia reklamacji|zgłoszenia problemu}: ..............................

{Informacje dodatkowe|Dodatkowe szczegóły}: ............................................................

{Podpis|Sygnatura} {składającego reklamację|zgłaszającego problem}: (jeśli formularz {wysyłany|przesłany} {w formie|jako} {pisemnej|dokument})

Opinie

OPINIE

Zobacz co o nas mówią